Tchèque | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Demander quand un document a été délivré
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Demander où un document a été délivré
Kiam elspiras via legitimilo?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Můj [dokument] byl ukraden.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
La informo estas konfidenca.
Tyto informace jsou důvěrné.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Kiel vi nomiĝas?
Jak se jmenuješ?
Demander le nom d'une personne
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kie vi loĝas?
Kde bydlíte?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Kio estas via adreso?
Jaká je vaše adresa?
Demander l'adresse d'une personne
Kio estas via civitaneco?
Jaké je vaše občanství?
Demander la nationalité d'une personne
Kiam vi alvenis en [lando]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mia edzecostato estas ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
senedza
svobodný/á
Situation matrimoniale
edziĝinta
ženatý/vdaná
Situation matrimoniale
apartiga
odděleni
Situation matrimoniale
eksedziĝinta
rozvedený/rozvedená
Situation matrimoniale
kunviva
žijící ve společné domácnosti
Situation matrimoniale
en civila kuniĝo
v registrovaném partnerství
Situation matrimoniale
fraŭlaj partneroj
nesezdaní partneři
Situation matrimoniale
en hejma partnereco
v domácím partnerství
Situation matrimoniale
vidvina
vdovec/vdova
Situation matrimoniale
Ĉu vi havas infanojn?
Máte děti?
Demander à une personne si elle a des enfants
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Mi ŝatus registri en la urbo.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Kion dokumentojn mi alportus?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Demander quels documents vous devez fournir
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Je registrace zpoplatněná?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Mi ŝatus peti restadpermeson
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Hospitalokotizoj
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kotizoj por la ekspertoj
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnozoprovoj
Diagnostické testy
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiaj proceduroj
Chirurgické zákroky
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psikiatria kuracado
Psychiatrická léčba
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Dentaj kuracadoj
Zubní ošetření
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Okula kuracado
Oční ošetření
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Kial vi petas la enirovizon?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Demander comment prolonger un visa
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Musím změnit svou registrační značku?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Demander si votre permis de conduire est valide
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Demander un permis de conduire provisoire
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teorian teston
Teoretický test
Type d'examen
veturantan teston
Praktický test
Type d'examen
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adreson
adresu
Objet de la modification
nomon
jméno
Objet de la modification
foton
fotografii
Objet de la modification
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
perdatan
ztracený
Type de problème
ŝtelatan
ukradený
Type de problème
difektatan
zničený
Type de problème
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mi havas puran krimliston
Mám čistý trestní rejstřík.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)