Tchèque | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Demander quand un document a été délivré
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Demander où un document a été délivré
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Můj [dokument] byl ukraden.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Tyto informace jsou důvěrné.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Mikä sinun nimesi on?
Jak se jmenuješ?
Demander le nom d'une personne
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Missä sinä asut?
Kde bydlíte?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Mikä sinun osoitteesi on?
Jaká je vaše adresa?
Demander l'adresse d'une personne
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Jaké je vaše občanství?
Demander la nationalité d'une personne
Koska sinä saavuit [maahan]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Minä olen _________.
Můj rodinný stav je ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
naimaton
svobodný/á
Situation matrimoniale
naimisissa
ženatý/vdaná
Situation matrimoniale
asumuserossa
odděleni
Situation matrimoniale
eronnut
rozvedený/rozvedená
Situation matrimoniale
avoliitossa
žijící ve společné domácnosti
Situation matrimoniale
rekisteröidyssä parisuhteessa
v registrovaném partnerství
Situation matrimoniale
parisuhteessa
nesezdaní partneři
Situation matrimoniale
avoliitossa
v domácím partnerství
Situation matrimoniale
leski
vdovec/vdova
Situation matrimoniale
Onko sinulla lapsia?
Máte děti?
Demander à une personne si elle a des enfants
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Demander quels documents vous devez fournir
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Je registrace zpoplatněná?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Mitä vakuutus kattaa?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Sairaalakulut
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Erikoislääkärikustannukset
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostinen tutkimus
Diagnostické testy
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiset toimenpiteet
Chirurgické zákroky
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psykiatrinen hoito
Psychiatrická léčba
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Hammashoito
Zubní ošetření
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Silmähoito
Oční ošetření
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Demander comment prolonger un visa
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Musím změnit svou registrační značku?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Kelpaako ajokorttini täällä?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Demander si votre permis de conduire est valide
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Demander un permis de conduire provisoire
Haluaisin suorittaa ________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teoriakokeen
Teoretický test
Type d'examen
inssiajon
Praktický test
Type d'examen
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
osoitetta
adresu
Objet de la modification
nimeä
jméno
Objet de la modification
kuvaa
fotografii
Objet de la modification
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Haluaisin uusia ajokorttini.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
kadonneen
ztracený
Type de problème
varastetun
ukradený
Type de problème
vaurioituneen
zničený
Type de problème
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Mám čistý trestní rejstřík.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)