Chinois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Demander où trouver un formulaire
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
您的【文件】是什么时候签发的?
Demander quand un document a été délivré
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Demander où un document a été délivré
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
请问您的身份证件何时过期?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
您能帮我填一下这个表格吗?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
请问我要办____ 需要带什么文件?
Demander quels documents vous devez apporter
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
我的【材料】被偷了。
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
我在帮____ 填写申请表格。
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
这是机密信息。
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
您能给我一份申请表格的回执吗?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Πώς σας λένε;
你叫什么名字?
Demander le nom d'une personne
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Πού μένετε;
请问您住在哪里?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
请问您的地址是什么?
Demander l'adresse d'une personne
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
请问您的国籍是什么?
Demander la nationalité d'une personne
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
请问您是何时到达【该国】的?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
您能出示一下您的身份证件么?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
我的婚姻状况是____ 。
Signifier votre situation matrimoniale
ελεύθερος/η
单身
Situation matrimoniale
παντρεμένος/η
已婚
Situation matrimoniale
σε διάσταση
分居
Situation matrimoniale
χωρισμένος/η
离异
Situation matrimoniale
συμβίωση
同居
Situation matrimoniale
σε αστική ένωση
民事结婚
Situation matrimoniale
ανύπαντροι σύντροφοι
未婚伴侣
Situation matrimoniale
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
同居伴侣关系
Situation matrimoniale
χήρος/χήρα
鳏居
Situation matrimoniale
έχετε παιδιά;
请问您有孩子吗?
Demander à une personne si elle a des enfants
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
我想要和家人团聚。
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
我想要在这个城市登记入户。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
请问我应该带什么材料?
Demander quels documents vous devez fournir
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
请问有注册费吗?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
我是来进行住址登记。
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
我想要申请居住证。
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
我想要问一下关于保险的问题。
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
我需要私人的健康保险吗?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
请问该保险涵盖哪些方面?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Τέλη νοσοκομείου
住院费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
专家费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Διαγνωστικές εξετάσεις
诊疗费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Χειρουργικές επεμβάσεις
外科手术
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Ψυχιατρική θεραπεία
精神治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Οδοντιατρικές θεραπείες
牙齿治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Θεραπεία περιποίησης ματιών
眼科治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
请问您为什么需要入境签证?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
我该如何续签我的签证?
Demander comment prolonger un visa
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
为什么我的签证申请被拒绝了?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
请问我是否可以申请成为永久居民?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
请问我需要更换我的车牌号吗?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
我想要登记我的车辆。
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Demander si votre permis de conduire est valide
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
我想要申请临时驾照。
Demander un permis de conduire provisoire
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
我想要预约__________。
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
θεωρητική εξέταση
理论考试
Type d'examen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
路考
Type d'examen
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
我想要改动驾照上的__________。
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
διεύθυνση
地址
Objet de la modification
όνομα
名字
Objet de la modification
φωτογραφία
照片
Objet de la modification
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
我想要给驾照添加更高的级别。
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
我想要延长我的驾照。
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
我想要更换一个___________ 驾照。
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
χαμένη
丢失
Type de problème
κλεμμένη
被偷了
Type de problème
κατεστραμμένη
受损
Type de problème
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
我想要申诉我的驾照吊销。
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
我想要申请【国家】国籍。
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
我在哪里可以注册【语言】考试?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
我没有犯罪记录。
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
我的【语言】达到了等级要求。
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
公民身份申请的费用是哪些?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
我的配偶是【国家】公民。
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)