Polonais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Demander où trouver un formulaire
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander quand un document a été délivré
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander où un document a été délivré
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Demander quels documents vous devez apporter
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mój [dokument] został skradziony.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Składam podanie w imieniu _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Podane informacje są poufne.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Πώς σας λένε;
Jak się Pan/Pani nazywa?
Demander le nom d'une personne
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Πού μένετε;
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Jaki jest Pana/Pani adres?
Demander l'adresse d'une personne
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Demander la nationalité d'une personne
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mój stan cywilny: _____.
Signifier votre situation matrimoniale
ελεύθερος/η
kawaler/panna
Situation matrimoniale
παντρεμένος/η
żonaty/zamężna
Situation matrimoniale
σε διάσταση
w separacji
Situation matrimoniale
χωρισμένος/η
rozwodnik/rozwódka
Situation matrimoniale
συμβίωση
w konkubinacie
Situation matrimoniale
σε αστική ένωση
w rejestrowanym związku partnerskim
Situation matrimoniale
ανύπαντροι σύντροφοι
w związku partnerskim
Situation matrimoniale
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Situation matrimoniale
χήρος/χήρα
wdowiec/wdowa
Situation matrimoniale
έχετε παιδιά;
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Demander à une personne si elle a des enfants
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Demander quels documents vous devez fournir
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Τέλη νοσοκομείου
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Διαγνωστικές εξετάσεις
Badania diagnostyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Χειρουργικές επεμβάσεις
Zabiegi chirurgiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Ψυχιατρική θεραπεία
Leczenie psychiatryczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Οδοντιατρικές θεραπείες
Leczenie stomatologiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Leczenie okulistyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Demander comment prolonger un visa
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Demander si votre permis de conduire est valide
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Demander un permis de conduire provisoire
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
θεωρητική εξέταση
egzamin teoretyczny
Type d'examen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
egzamin praktyczny
Type d'examen
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
διεύθυνση
adres
Objet de la modification
όνομα
nazwisko
Objet de la modification
φωτογραφία
zdjęcie
Objet de la modification
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
χαμένη
zgubienie (prawa jazdy)
Type de problème
κλεμμένη
kradzież (prawa jazdy)
Type de problème
κατεστραμμένη
zniszczenie (prawa jazdy)
Type de problème
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)