Thaïlandais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Demander où trouver un formulaire
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Demander quand un document a été délivré
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Demander où un document a été délivré
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Demander quels documents vous devez apporter
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
ข้อมูลเป็นความลับ
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Πώς σας λένε;
คุณชื่ออะไร
Demander le nom d'une personne
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Πού μένετε;
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Demander le lieu de résidence d'une personne
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Demander l'adresse d'une personne
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
สัญชาติของคุณคืออะไร
Demander la nationalité d'une personne
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Signifier votre situation matrimoniale
ελεύθερος/η
โสด
Situation matrimoniale
παντρεμένος/η
แต่งงานแล้ว
Situation matrimoniale
σε διάσταση
แยกกันอยู่
Situation matrimoniale
χωρισμένος/η
หย่าร้าง
Situation matrimoniale
συμβίωση
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Situation matrimoniale
σε αστική ένωση
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Situation matrimoniale
ανύπαντροι σύντροφοι
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Situation matrimoniale
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Situation matrimoniale
χήρος/χήρα
เป็นม่าย
Situation matrimoniale
έχετε παιδιά;
คุณมีบุตรไหม
Demander à une personne si elle a des enfants
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Demander quels documents vous devez fournir
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Demander s'il y a des frais d'inscription
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Demander si une mutuelle est nécessaire
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Τέλη νοσοκομείου
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Διαγνωστικές εξετάσεις
การทดสอบวินิจฉัย
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Χειρουργικές επεμβάσεις
การผ่าตัด
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Ψυχιατρική θεραπεία
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Οδοντιατρικές θεραπείες
การรักษาฟัน
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Θεραπεία περιποίησης ματιών
การรักษาตา
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Demander comment prolonger un visa
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Demander si votre permis de conduire est valide
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Demander un permis de conduire provisoire
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
ฉันต้องการจอง __________
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
θεωρητική εξέταση
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type d'examen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type d'examen
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
διεύθυνση
ที่อยู่
Objet de la modification
όνομα
ชื่อ
Objet de la modification
φωτογραφία
ภาพถ่าย
Objet de la modification
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
χαμένη
สูญหาย
Type de problème
κλεμμένη
ถูกขโมย
Type de problème
κατεστραμμένη
ได้รับความเสียหาย
Type de problème
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Demander quels sont les frais de naturalisation
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)