Vietnamien | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Demander où trouver un formulaire
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Demander quand un document a été délivré
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Demander où un document a été délivré
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Tôi đăng kí hộ ________
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Thông tin này là bí mật
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Πώς σας λένε;
Bạn tên gì?
Demander le nom d'une personne
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Πού μένετε;
Bạn sống ở đâu?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Địa chỉ của bạn là gì?
Demander l'adresse d'une personne
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Quốc tịch của bạn là gì?
Demander la nationalité d'une personne
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Signifier votre situation matrimoniale
ελεύθερος/η
độc thân
Situation matrimoniale
παντρεμένος/η
đã thành hôn
Situation matrimoniale
σε διάσταση
ly thân
Situation matrimoniale
χωρισμένος/η
ly dị
Situation matrimoniale
συμβίωση
sống thử
Situation matrimoniale
σε αστική ένωση
kết hợp dân sự
Situation matrimoniale
ανύπαντροι σύντροφοι
đối tác chưa kết hôn
Situation matrimoniale
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
hợp doanh gia thuộc
Situation matrimoniale
χήρος/χήρα
góa phụ
Situation matrimoniale
έχετε παιδιά;
Bạn có con chưa?
Demander à une personne si elle a des enfants
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Demander quels documents vous devez fournir
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Bạn có thu phí đăng kí không?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Τέλη νοσοκομείου
Phí bệnh viện
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Phí chuyên gia
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Διαγνωστικές εξετάσεις
Xét nghiệm chẩn đoán
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Χειρουργικές επεμβάσεις
Thủ tục phẫu thuật
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Ψυχιατρική θεραπεία
Điều trị tâm thần
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Οδοντιατρικές θεραπείες
Điều trị nha khoa
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Điều trị nhãn khoa
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Demander comment prolonger un visa
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Tôi muốn đăng kí xe
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Demander si votre permis de conduire est valide
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Demander un permis de conduire provisoire
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
θεωρητική εξέταση
Kì thi lý thuyết
Type d'examen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Kì thi lái xe
Type d'examen
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
διεύθυνση
địa chỉ
Objet de la modification
όνομα
tên
Objet de la modification
φωτογραφία
ảnh
Objet de la modification
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
χαμένη
mất
Type de problème
κλεμμένη
bị đánh cắp
Type de problème
κατεστραμμένη
bi hư hỏng
Type de problème
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Tôi không có tiền án tiền sự
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)