Thaïlandais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Hol találom a ____űrlapot?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Demander où trouver un formulaire
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Demander quand un document a été délivré
Hol állították ki a [dokumentumot]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Demander où un document a été délivré
Mikor jár le a személyi igazolványa?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Demander quels documents vous devez apporter
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Ellopták a [dokumentumomat].
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Az információ bizalmas.
ข้อมูลเป็นความลับ
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Hogy hívják?
คุณชื่ออะไร
Demander le nom d'une personne
Mikor és hol született?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Hol lakik?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Demander le lieu de résidence d'une personne
Mi a címe?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Demander l'adresse d'une personne
Mi az állampolgársága?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Demander la nationalité d'une personne
Mikor érkezett [országba]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

A családi állapotom ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Signifier votre situation matrimoniale
egyedülálló/hajadon/nőtlen
โสด
Situation matrimoniale
házas
แต่งงานแล้ว
Situation matrimoniale
külön él a házastársától
แยกกันอยู่
Situation matrimoniale
elvált
หย่าร้าง
Situation matrimoniale
élettársi kapcsolatban van
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Situation matrimoniale
regisztrált élettársi kapcsolatban van
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Situation matrimoniale
élettársi kapcsolatban van
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Situation matrimoniale
élettársi kapcsolatban van
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Situation matrimoniale
özvegy
เป็นม่าย
Situation matrimoniale
Vannak gyermekei?
คุณมีบุตรไหม
Demander à une personne si elle a des enfants
Élnek önnel eltartottak?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Szeretném egyesíteni a családomat.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Szeretnék regisztrálni.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Demander quels documents vous devez fournir
Van regisztrációs díj?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Demander s'il y a des frais d'inscription
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Demander si une mutuelle est nécessaire
Mit fedez a biztosítás?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Kórházi költségek
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Szakorvos
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnosztikai vizsgálatok
การทดสอบวินิจฉัย
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Műtéti beavatkozás
การผ่าตัด
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Pszichiátriai kezelés
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Fogorvosi kezelés
การรักษาฟัน
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Szemészeti kezelés
การรักษาตา
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Miért igényli a beutazási vízumot?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Demander comment prolonger un visa
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Szeretném regisztrálni a járművemet.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Érvényes itt a jogosítványom?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Demander si votre permis de conduire est valide
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Demander un permis de conduire provisoire
Szeretném lefoglalni a __________.
ฉันต้องการจอง __________
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
elméleti vizsga
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type d'examen
gyakorlati vizsga
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type d'examen
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
cím
ที่อยู่
Objet de la modification
név
ชื่อ
Objet de la modification
fénykép
ภาพถ่าย
Objet de la modification
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Szeretném megújítani a jogosítványom
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
elveszett
สูญหาย
Type de problème
ellopott
ถูกขโมย
Type de problème
sérült
ได้รับความเสียหาย
Type de problème
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Büntetlen előéletű vagyok.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Demander quels sont les frais de naturalisation
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)