Polonais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Demander où trouver un formulaire
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander quand un document a été délivré
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander où un document a été délivré
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Quali documenti devo portare per ____ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Demander quels documents vous devez apporter
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mój [dokument] został skradziony.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składam podanie w imieniu _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Le informazioni sono riservate.
Podane informacje są poufne.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Come si chiama?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Demander le nom d'une personne
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Dove risiede?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Qual è il suo indirizzo?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Demander l'adresse d'une personne
Qual è la sua cittadinanza?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Demander la nationalité d'une personne
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Il mio stato civile è __________.
Mój stan cywilny: _____.
Signifier votre situation matrimoniale
celibe (m) / nubile (f)
kawaler/panna
Situation matrimoniale
coniugato/a
żonaty/zamężna
Situation matrimoniale
separato/a
w separacji
Situation matrimoniale
divorziato/a
rozwodnik/rozwódka
Situation matrimoniale
convivente
w konkubinacie
Situation matrimoniale
in un'unione civile
w rejestrowanym związku partnerskim
Situation matrimoniale
in una coppia non sposata
w związku partnerskim
Situation matrimoniale
in un'unione di fatto
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Situation matrimoniale
vedovo/a
wdowiec/wdowa
Situation matrimoniale
Ha figli?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Demander à une personne si elle a des enfants
Ha familiari a carico?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Quali documenti devo portare?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Demander quels documents vous devez fournir
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Spese ospedaliere
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Spese per la consultazione di uno specialista
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Test diagnostici
Badania diagnostyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Operazioni chirurgiche
Zabiegi chirurgiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Trattamento psichiatrico
Leczenie psychiatryczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Cure dentali
Leczenie stomatologiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Cure oculistiche
Leczenie okulistyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Demander comment prolonger un visa
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
La mia patente di guida è valida?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Demander si votre permis de conduire est valide
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Demander un permis de conduire provisoire
Vorrei prenotare l' __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
esame di teoria
egzamin teoretyczny
Type d'examen
esame di guida
egzamin praktyczny
Type d'examen
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
l'indirizzo
adres
Objet de la modification
il nome
nazwisko
Objet de la modification
la foto
zdjęcie
Objet de la modification
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
smarrita
zgubienie (prawa jazdy)
Type de problème
rubata
kradzież (prawa jazdy)
Type de problème
deteriorata
zniszczenie (prawa jazdy)
Type de problème
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Non ho precedenti penali.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Ho il livello richiesto di [lingua].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)