Allemand | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Demander où trouver un formulaire
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Demander quand un document a été délivré
Waar werd uw [document] afgegeven?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Demander où un document a été délivré
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Demander quels documents vous devez apporter
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mijn [document] werd gestolen.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Deze informatie is vertrouwelijk.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Wat is uw naam?
Wie heißen Sie?
Demander le nom d'une personne
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Waar woont u?
Wo wohnen Sie?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Wat is uw adres?
Wie ist Ihre Adresse?
Demander l'adresse d'une personne
Wat is uw nationaliteit?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Demander la nationalité d'une personne
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Signifier votre situation matrimoniale
alleenstaand
ledig
Situation matrimoniale
gehuwd
verheiratet
Situation matrimoniale
uit elkaar
getrennt
Situation matrimoniale
gescheiden
geschieden
Situation matrimoniale
samenwonend
zusammenlebend
Situation matrimoniale
geregistreerd partnerschap
in einer eingetragenen Partnerschaft
Situation matrimoniale
ongetrouwde partners
unverheiratetes Paar
Situation matrimoniale
in een relatie
in einer Partnerschaft
Situation matrimoniale
verweduwd
verwitwet
Situation matrimoniale
Heeft u kinderen?
Haben Sie Kinder?
Demander à une personne si elle a des enfants
Heeft u inwonende personen ten laste?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Welke documenten moet ik meenemen?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Demander quels documents vous devez fournir
Zijn er registratiekosten?
Gibt es Anmeldegebühren?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Ziekenhuiskosten
Krankenhausgebühren
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Facharztkosten
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostische toets
Diagnosetests
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgische ingrepen
Chirurgische Eingriffe
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrische behandeling
Psychiatrische Behandlung
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandheelkundige behandelingen
Zahnbehandlungen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oogzorg behandelingen
Augenbehandlungen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Demander comment prolonger un visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Demander si votre permis de conduire est valide
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Demander un permis de conduire provisoire
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
theoretische test
den Theorieteil
Type d'examen
rijexamen
den praktischen Teil
Type d'examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
mijn adres
die Adresse
Objet de la modification
mijn naam
den Namen
Objet de la modification
mijn foto
das Foto
Objet de la modification
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
verloren
verlorenen
Type de problème
gestolen
gestohlenen
Type de problème
beschadigd
beschädigten
Type de problème
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Ik heb een blanco strafblad.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)