Espagnol | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Demander où trouver un formulaire
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Demander quand un document a été délivré
Waar werd uw [document] afgegeven?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Demander où un document a été délivré
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
¿Cuándo caduca su DNI?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Demander quels documents vous devez apporter
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mijn [document] werd gestolen.
Me han robado el/la (documento).
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Deze informatie is vertrouwelijk.
La información es confidencial.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Wat is uw naam?
¿Cómo se llama usted?
Demander le nom d'une personne
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Waar woont u?
¿Dónde vive usted?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Wat is uw adres?
¿Cuál es su dirección?
Demander l'adresse d'une personne
Wat is uw nationaliteit?
¿Cuál es su nacionalidad?
Demander la nationalité d'une personne
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
¿Cuándo llegó a (país)?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
¿Me deja su DNI, por favor?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mi estado civil es ______________.
Signifier votre situation matrimoniale
alleenstaand
soltero/a
Situation matrimoniale
gehuwd
casado/a
Situation matrimoniale
uit elkaar
separado/a
Situation matrimoniale
gescheiden
divorciado/a
Situation matrimoniale
samenwonend
cohabitante
Situation matrimoniale
geregistreerd partnerschap
en unión civil
Situation matrimoniale
ongetrouwde partners
pareja de hecho
Situation matrimoniale
in een relatie
pareja de hecho
Situation matrimoniale
verweduwd
viudo/a
Situation matrimoniale
Heeft u kinderen?
¿Tiene usted hijos?
Demander à une personne si elle a des enfants
Heeft u inwonende personen ten laste?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Me gustaría empadronarme.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Welke documenten moet ik meenemen?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Demander quels documents vous devez fournir
Zijn er registratiekosten?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Vengo a registrar mi domicilio.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Ziekenhuiskosten
Tasas hospitalarias
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Honorarios de médicos especialistas
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostische toets
Pruebas diagnósticas
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgische ingrepen
Intervenciones quirúrjicas
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrische behandeling
Tratamiento psiquiátrico
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandheelkundige behandelingen
Tratamientos dentales
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oogzorg behandelingen
Tratamientos oftalmológicos
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Demander comment prolonger un visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Is mijn rijbewijs hier geldig?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Demander si votre permis de conduire est valide
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Demander un permis de conduire provisoire
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
theoretische test
el examen teórico
Type d'examen
rijexamen
el examen práctico
Type d'examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
mijn adres
la dirección
Objet de la modification
mijn naam
el nombre
Objet de la modification
mijn foto
la fotografía
Objet de la modification
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
verloren
lo he perdido
Type de problème
gestolen
me lo han robado
Type de problème
beschadigd
se ha dañado
Type de problème
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Ik heb een blanco strafblad.
No tengo antecedentes penales.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)