Russe | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Где я могу найти форму для ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Когда был выдан ваш документ?
Demander quand un document a été délivré
Waar werd uw [document] afgegeven?
Где был выдан ваш [документ] ?
Demander où un document a été délivré
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Demander quels documents vous devez apporter
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mijn [document] werd gestolen.
Мой [документ] украли.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Я заполняю это заявление от лица______.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Deze informatie is vertrouwelijk.
Информация конфиденциальна.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Wat is uw naam?
Как вас зовут?
Demander le nom d'une personne
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Waar woont u?
Где вы живете?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Wat is uw adres?
Каков ваш адрес?
Demander l'adresse d'une personne
Wat is uw nationaliteit?
Какое у вас гражданство?
Demander la nationalité d'une personne
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Когда вы въехали в страну?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Мое семейное положение -_______.
Signifier votre situation matrimoniale
alleenstaand
холост
Situation matrimoniale
gehuwd
Женат/замужем
Situation matrimoniale
uit elkaar
Разведен/а
Situation matrimoniale
gescheiden
Разведен/а
Situation matrimoniale
samenwonend
в сожительстве
Situation matrimoniale
geregistreerd partnerschap
в гражданском браке
Situation matrimoniale
ongetrouwde partners
Не женатая пара
Situation matrimoniale
in een relatie
в домашнем партнерстве
Situation matrimoniale
verweduwd
вдовец/вдова
Situation matrimoniale
Heeft u kinderen?
У вас есть дети?
Demander à une personne si elle a des enfants
Heeft u inwonende personen ten laste?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Welke documenten moet ik meenemen?
Какие документы мне нужно принести?
Demander quels documents vous devez fournir
Zijn er registratiekosten?
Мне нужно платить за регистрацию?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Что покрывает медицинская страховка?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Ziekenhuiskosten
Больничные платы
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Платы специалистам
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostische toets
Диагностические проверки
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgische ingrepen
Хирургические процедуры
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrische behandeling
Психиатрическое лечение
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandheelkundige behandelingen
Лечение зубов
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oogzorg behandelingen
Офтальмологическое лечение
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Waarom vraagt u een visum aan?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Как я могу продлить мою визу?
Demander comment prolonger un visa
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Мне нужно менять номер своей машины?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Мои водительские права здесь действуют?
Demander si votre permis de conduire est valide
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Demander un permis de conduire provisoire
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
theoretische test
Теоретический тест
Type d'examen
rijexamen
Тест на вождение
Type d'examen
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
mijn adres
адрес
Objet de la modification
mijn naam
имя
Objet de la modification
mijn foto
фотография
Objet de la modification
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
verloren
потеряно
Type de problème
gestolen
украдено
Type de problème
beschadigd
повреждено
Type de problème
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Ik heb een blanco strafblad.
У меня нет судимостей
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)