Chinois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Demander où trouver un formulaire
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Demander quand un document a été délivré
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Demander où un document a été délivré
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
请问您的身份证件何时过期?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
您能帮我填一下这个表格吗?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Demander quels documents vous devez apporter
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mój [dokument] został skradziony.
我的【材料】被偷了。
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Składam podanie w imieniu _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Podane informacje są poufne.
这是机密信息。
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak się Pan/Pani nazywa?
你叫什么名字?
Demander le nom d'une personne
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Gdzie Pan/Pani mieszka?
请问您住在哪里?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaki jest Pana/Pani adres?
请问您的地址是什么?
Demander l'adresse d'une personne
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
请问您的国籍是什么?
Demander la nationalité d'une personne
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
请问您是何时到达【该国】的?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
您能出示一下您的身份证件么?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mój stan cywilny: _____.
我的婚姻状况是____ 。
Signifier votre situation matrimoniale
kawaler/panna
单身
Situation matrimoniale
żonaty/zamężna
已婚
Situation matrimoniale
w separacji
分居
Situation matrimoniale
rozwodnik/rozwódka
离异
Situation matrimoniale
w konkubinacie
同居
Situation matrimoniale
w rejestrowanym związku partnerskim
民事结婚
Situation matrimoniale
w związku partnerskim
未婚伴侣
Situation matrimoniale
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
同居伴侣关系
Situation matrimoniale
wdowiec/wdowa
鳏居
Situation matrimoniale
Czy ma Pan/Pani dzieci?
请问您有孩子吗?
Demander à une personne si elle a des enfants
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
我想要和家人团聚。
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
我想要在这个城市登记入户。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
请问我应该带什么材料?
Demander quels documents vous devez fournir
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
请问有注册费吗?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
我是来进行住址登记。
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
我想要申请居住证。
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
我想要问一下关于保险的问题。
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
我需要私人的健康保险吗?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
请问该保险涵盖哪些方面?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Opłaty za pobyt w szpitalu
住院费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Opłaty za konsultacje u specjalistów
专家费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Badania diagnostyczne
诊疗费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zabiegi chirurgiczne
外科手术
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie psychiatryczne
精神治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie stomatologiczne
牙齿治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie okulistyczne
眼科治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
请问您为什么需要入境签证?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
我该如何续签我的签证?
Demander comment prolonger un visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
我想要登记我的车辆。
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
我想要申请临时驾照。
Demander un permis de conduire provisoire
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
我想要预约__________。
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
egzamin teoretyczny
理论考试
Type d'examen
egzamin praktyczny
路考
Type d'examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
我想要改动驾照上的__________。
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adres
地址
Objet de la modification
nazwisko
名字
Objet de la modification
zdjęcie
照片
Objet de la modification
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
我想要给驾照添加更高的级别。
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
我想要延长我的驾照。
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
我想要更换一个___________ 驾照。
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
zgubienie (prawa jazdy)
丢失
Type de problème
kradzież (prawa jazdy)
被偷了
Type de problème
zniszczenie (prawa jazdy)
受损
Type de problème
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
我想要申诉我的驾照吊销。
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
我想要申请【国家】国籍。
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
我没有犯罪记录。
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
我的【语言】达到了等级要求。
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
公民身份申请的费用是哪些?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
我的配偶是【国家】公民。
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)