Espagnol | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Demander où trouver un formulaire
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Demander quand un document a été délivré
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Demander où un document a été délivré
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
¿Cuándo caduca su DNI?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Demander quels documents vous devez apporter
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mój [dokument] został skradziony.
Me han robado el/la (documento).
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Składam podanie w imieniu _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Podane informacje są poufne.
La información es confidencial.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak się Pan/Pani nazywa?
¿Cómo se llama usted?
Demander le nom d'une personne
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Gdzie Pan/Pani mieszka?
¿Dónde vive usted?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaki jest Pana/Pani adres?
¿Cuál es su dirección?
Demander l'adresse d'une personne
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
¿Cuál es su nacionalidad?
Demander la nationalité d'une personne
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
¿Me deja su DNI, por favor?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mój stan cywilny: _____.
Mi estado civil es ______________.
Signifier votre situation matrimoniale
kawaler/panna
soltero/a
Situation matrimoniale
żonaty/zamężna
casado/a
Situation matrimoniale
w separacji
separado/a
Situation matrimoniale
rozwodnik/rozwódka
divorciado/a
Situation matrimoniale
w konkubinacie
cohabitante
Situation matrimoniale
w rejestrowanym związku partnerskim
en unión civil
Situation matrimoniale
w związku partnerskim
pareja de hecho
Situation matrimoniale
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
pareja de hecho
Situation matrimoniale
wdowiec/wdowa
viudo/a
Situation matrimoniale
Czy ma Pan/Pani dzieci?
¿Tiene usted hijos?
Demander à une personne si elle a des enfants
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Me gustaría empadronarme.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Demander quels documents vous devez fournir
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Vengo a registrar mi domicilio.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Opłaty za pobyt w szpitalu
Tasas hospitalarias
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Honorarios de médicos especialistas
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Badania diagnostyczne
Pruebas diagnósticas
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zabiegi chirurgiczne
Intervenciones quirúrjicas
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie psychiatryczne
Tratamiento psiquiátrico
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie stomatologiczne
Tratamientos dentales
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie okulistyczne
Tratamientos oftalmológicos
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Demander comment prolonger un visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Demander un permis de conduire provisoire
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
egzamin teoretyczny
el examen teórico
Type d'examen
egzamin praktyczny
el examen práctico
Type d'examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adres
la dirección
Objet de la modification
nazwisko
el nombre
Objet de la modification
zdjęcie
la fotografía
Objet de la modification
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
zgubienie (prawa jazdy)
lo he perdido
Type de problème
kradzież (prawa jazdy)
me lo han robado
Type de problème
zniszczenie (prawa jazdy)
se ha dañado
Type de problème
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
No tengo antecedentes penales.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)