Espéranto | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Demander où trouver un formulaire
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Demander quand un document a été délivré
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Demander où un document a été délivré
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kiam elspiras via legitimilo?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Demander quels documents vous devez apporter
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mój [dokument] został skradziony.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Składam podanie w imieniu _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Podane informacje są poufne.
La informo estas konfidenca.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak się Pan/Pani nazywa?
Kiel vi nomiĝas?
Demander le nom d'une personne
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kie vi loĝas?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaki jest Pana/Pani adres?
Kio estas via adreso?
Demander l'adresse d'une personne
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Kio estas via civitaneco?
Demander la nationalité d'une personne
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mój stan cywilny: _____.
Mia edzecostato estas ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
kawaler/panna
senedza
Situation matrimoniale
żonaty/zamężna
edziĝinta
Situation matrimoniale
w separacji
apartiga
Situation matrimoniale
rozwodnik/rozwódka
eksedziĝinta
Situation matrimoniale
w konkubinacie
kunviva
Situation matrimoniale
w rejestrowanym związku partnerskim
en civila kuniĝo
Situation matrimoniale
w związku partnerskim
fraŭlaj partneroj
Situation matrimoniale
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
en hejma partnereco
Situation matrimoniale
wdowiec/wdowa
vidvina
Situation matrimoniale
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ĉu vi havas infanojn?
Demander à une personne si elle a des enfants
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Mi ŝatus registri en la urbo.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Kion dokumentojn mi alportus?
Demander quels documents vous devez fournir
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospitalokotizoj
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Kotizoj por la ekspertoj
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Badania diagnostyczne
Diagnozoprovoj
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zabiegi chirurgiczne
Kirurgiaj proceduroj
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie psychiatryczne
Psikiatria kuracado
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie stomatologiczne
Dentaj kuracadoj
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie okulistyczne
Okula kuracado
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Kial vi petas la enirovizon?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Demander comment prolonger un visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Demander un permis de conduire provisoire
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
egzamin teoretyczny
teorian teston
Type d'examen
egzamin praktyczny
veturantan teston
Type d'examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adres
adreson
Objet de la modification
nazwisko
nomon
Objet de la modification
zdjęcie
foton
Objet de la modification
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
zgubienie (prawa jazdy)
perdatan
Type de problème
kradzież (prawa jazdy)
ŝtelatan
Type de problème
zniszczenie (prawa jazdy)
difektatan
Type de problème
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Mi havas puran krimliston
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)