Français | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Demander quand un document a été délivré
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Où votre [document] a été délivré ?
Demander où un document a été délivré
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mój [dokument] został skradziony.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Składam podanie w imieniu _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Podane informacje są poufne.
Ces informations sont confidentielles.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak się Pan/Pani nazywa?
Comment vous appelez-vous ?
Demander le nom d'une personne
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Où résidez-vous ?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaki jest Pana/Pani adres?
Où habitez-vous ?
Demander l'adresse d'une personne
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Quelle est votre nationalité ?
Demander la nationalité d'une personne
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mój stan cywilny: _____.
Ma situation matrimoniale est _____.
Signifier votre situation matrimoniale
kawaler/panna
célibataire
Situation matrimoniale
żonaty/zamężna
Marié(e)
Situation matrimoniale
w separacji
Séparé(e)
Situation matrimoniale
rozwodnik/rozwódka
Divorcé(e)
Situation matrimoniale
w konkubinacie
en concubinage
Situation matrimoniale
w rejestrowanym związku partnerskim
dans une union civile
Situation matrimoniale
w związku partnerskim
en concubinage
Situation matrimoniale
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
en partenariat domestique
Situation matrimoniale
wdowiec/wdowa
veuf/veuve
Situation matrimoniale
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Vous avez des enfants ?
Demander à une personne si elle a des enfants
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Vous avez des personnes à charge ?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Je voudrais réunir ma famille.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Quels documents dois-je apporter ?
Demander quels documents vous devez fournir
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Opłaty za pobyt w szpitalu
Frais hospitaliers
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Frais de consultation d'un spécialiste
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Badania diagnostyczne
Tests diagnostiques
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zabiegi chirurgiczne
Opérations chirurgicales
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie psychiatryczne
Traitement psychiatrique
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie stomatologiczne
Soins dentaires
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie okulistyczne
Soins oculaires
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Demander comment prolonger un visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Demander un permis de conduire provisoire
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
egzamin teoretyczny
le code
Type d'examen
egzamin praktyczny
la conduite
Type d'examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adres
mon adresse
Objet de la modification
nazwisko
mon nom
Objet de la modification
zdjęcie
ma photo
Objet de la modification
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
zgubienie (prawa jazdy)
perdu
Type de problème
kradzież (prawa jazdy)
volé
Type de problème
zniszczenie (prawa jazdy)
abîmé
Type de problème
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mon conjoint est [nationalité].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)