Grec | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Demander où trouver un formulaire
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Demander quand un document a été délivré
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Demander où un document a été délivré
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Demander quels documents vous devez apporter
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mój [dokument] został skradziony.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Składam podanie w imieniu _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Podane informacje są poufne.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak się Pan/Pani nazywa?
Πώς σας λένε;
Demander le nom d'une personne
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Πού μένετε;
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaki jest Pana/Pani adres?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Demander l'adresse d'une personne
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Demander la nationalité d'une personne
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mój stan cywilny: _____.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Signifier votre situation matrimoniale
kawaler/panna
ελεύθερος/η
Situation matrimoniale
żonaty/zamężna
παντρεμένος/η
Situation matrimoniale
w separacji
σε διάσταση
Situation matrimoniale
rozwodnik/rozwódka
χωρισμένος/η
Situation matrimoniale
w konkubinacie
συμβίωση
Situation matrimoniale
w rejestrowanym związku partnerskim
σε αστική ένωση
Situation matrimoniale
w związku partnerskim
ανύπαντροι σύντροφοι
Situation matrimoniale
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Situation matrimoniale
wdowiec/wdowa
χήρος/χήρα
Situation matrimoniale
Czy ma Pan/Pani dzieci?
έχετε παιδιά;
Demander à une personne si elle a des enfants
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Demander quels documents vous devez fournir
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Demander s'il y a des frais d'inscription
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Opłaty za pobyt w szpitalu
Τέλη νοσοκομείου
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Badania diagnostyczne
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zabiegi chirurgiczne
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie psychiatryczne
Ψυχιατρική θεραπεία
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie stomatologiczne
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie okulistyczne
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Demander comment prolonger un visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Demander si votre permis de conduire est valide
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Demander un permis de conduire provisoire
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
egzamin teoretyczny
θεωρητική εξέταση
Type d'examen
egzamin praktyczny
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Type d'examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adres
διεύθυνση
Objet de la modification
nazwisko
όνομα
Objet de la modification
zdjęcie
φωτογραφία
Objet de la modification
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
zgubienie (prawa jazdy)
χαμένη
Type de problème
kradzież (prawa jazdy)
κλεμμένη
Type de problème
zniszczenie (prawa jazdy)
κατεστραμμένη
Type de problème
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Demander quels sont les frais de naturalisation
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)