Italien | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Demander quand un document a été délivré
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Demander où un document a été délivré
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mój [dokument] został skradziony.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Składam podanie w imieniu _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Podane informacje są poufne.
Le informazioni sono riservate.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak się Pan/Pani nazywa?
Come si chiama?
Demander le nom d'une personne
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Dove risiede?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaki jest Pana/Pani adres?
Qual è il suo indirizzo?
Demander l'adresse d'une personne
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Qual è la sua cittadinanza?
Demander la nationalité d'une personne
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mój stan cywilny: _____.
Il mio stato civile è __________.
Signifier votre situation matrimoniale
kawaler/panna
celibe (m) / nubile (f)
Situation matrimoniale
żonaty/zamężna
coniugato/a
Situation matrimoniale
w separacji
separato/a
Situation matrimoniale
rozwodnik/rozwódka
divorziato/a
Situation matrimoniale
w konkubinacie
convivente
Situation matrimoniale
w rejestrowanym związku partnerskim
in un'unione civile
Situation matrimoniale
w związku partnerskim
in una coppia non sposata
Situation matrimoniale
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in un'unione di fatto
Situation matrimoniale
wdowiec/wdowa
vedovo/a
Situation matrimoniale
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ha figli?
Demander à une personne si elle a des enfants
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ha familiari a carico?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Quali documenti devo portare?
Demander quels documents vous devez fournir
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Opłaty za pobyt w szpitalu
Spese ospedaliere
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Spese per la consultazione di uno specialista
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Badania diagnostyczne
Test diagnostici
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zabiegi chirurgiczne
Operazioni chirurgiche
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie psychiatryczne
Trattamento psichiatrico
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie stomatologiczne
Cure dentali
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie okulistyczne
Cure oculistiche
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Demander comment prolonger un visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
La mia patente di guida è valida?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Demander un permis de conduire provisoire
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
egzamin teoretyczny
esame di teoria
Type d'examen
egzamin praktyczny
esame di guida
Type d'examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adres
l'indirizzo
Objet de la modification
nazwisko
il nome
Objet de la modification
zdjęcie
la foto
Objet de la modification
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
zgubienie (prawa jazdy)
smarrita
Type de problème
kradzież (prawa jazdy)
rubata
Type de problème
zniszczenie (prawa jazdy)
deteriorata
Type de problème
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Non ho precedenti penali.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)