Néerlandais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Demander où trouver un formulaire
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Demander quand un document a été délivré
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Demander où un document a été délivré
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mój [dokument] został skradziony.
Mijn [document] werd gestolen.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Składam podanie w imieniu _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Podane informacje są poufne.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak się Pan/Pani nazywa?
Wat is uw naam?
Demander le nom d'une personne
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Waar woont u?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaki jest Pana/Pani adres?
Wat is uw adres?
Demander l'adresse d'une personne
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Wat is uw nationaliteit?
Demander la nationalité d'une personne
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mój stan cywilny: _____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
kawaler/panna
alleenstaand
Situation matrimoniale
żonaty/zamężna
gehuwd
Situation matrimoniale
w separacji
uit elkaar
Situation matrimoniale
rozwodnik/rozwódka
gescheiden
Situation matrimoniale
w konkubinacie
samenwonend
Situation matrimoniale
w rejestrowanym związku partnerskim
geregistreerd partnerschap
Situation matrimoniale
w związku partnerskim
ongetrouwde partners
Situation matrimoniale
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in een relatie
Situation matrimoniale
wdowiec/wdowa
verweduwd
Situation matrimoniale
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Heeft u kinderen?
Demander à une personne si elle a des enfants
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Welke documenten moet ik meenemen?
Demander quels documents vous devez fournir
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Zijn er registratiekosten?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Opłaty za pobyt w szpitalu
Ziekenhuiskosten
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Badania diagnostyczne
Diagnostische toets
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgische ingrepen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrische behandeling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie stomatologiczne
Tandheelkundige behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie okulistyczne
Oogzorg behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Waarom vraagt u een visum aan?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Demander comment prolonger un visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Demander un permis de conduire provisoire
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
egzamin teoretyczny
theoretische test
Type d'examen
egzamin praktyczny
rijexamen
Type d'examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adres
mijn adres
Objet de la modification
nazwisko
mijn naam
Objet de la modification
zdjęcie
mijn foto
Objet de la modification
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
zgubienie (prawa jazdy)
verloren
Type de problème
kradzież (prawa jazdy)
gestolen
Type de problème
zniszczenie (prawa jazdy)
beschadigd
Type de problème
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ik heb een blanco strafblad.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)