Tchèque | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Demander quand un document a été délivré
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Demander où un document a été délivré
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mój [dokument] został skradziony.
Můj [dokument] byl ukraden.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Składam podanie w imieniu _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Podane informacje są poufne.
Tyto informace jsou důvěrné.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak się Pan/Pani nazywa?
Jak se jmenuješ?
Demander le nom d'une personne
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kde bydlíte?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaki jest Pana/Pani adres?
Jaká je vaše adresa?
Demander l'adresse d'une personne
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Jaké je vaše občanství?
Demander la nationalité d'une personne
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mój stan cywilny: _____.
Můj rodinný stav je ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
kawaler/panna
svobodný/á
Situation matrimoniale
żonaty/zamężna
ženatý/vdaná
Situation matrimoniale
w separacji
odděleni
Situation matrimoniale
rozwodnik/rozwódka
rozvedený/rozvedená
Situation matrimoniale
w konkubinacie
žijící ve společné domácnosti
Situation matrimoniale
w rejestrowanym związku partnerskim
v registrovaném partnerství
Situation matrimoniale
w związku partnerskim
nesezdaní partneři
Situation matrimoniale
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
v domácím partnerství
Situation matrimoniale
wdowiec/wdowa
vdovec/vdova
Situation matrimoniale
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Máte děti?
Demander à une personne si elle a des enfants
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Demander quels documents vous devez fournir
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Je registrace zpoplatněná?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Opłaty za pobyt w szpitalu
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Badania diagnostyczne
Diagnostické testy
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zabiegi chirurgiczne
Chirurgické zákroky
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie psychiatryczne
Psychiatrická léčba
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie stomatologiczne
Zubní ošetření
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie okulistyczne
Oční ošetření
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Demander comment prolonger un visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Musím změnit svou registrační značku?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Demander un permis de conduire provisoire
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
egzamin teoretyczny
Teoretický test
Type d'examen
egzamin praktyczny
Praktický test
Type d'examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adres
adresu
Objet de la modification
nazwisko
jméno
Objet de la modification
zdjęcie
fotografii
Objet de la modification
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
zgubienie (prawa jazdy)
ztracený
Type de problème
kradzież (prawa jazdy)
ukradený
Type de problème
zniszczenie (prawa jazdy)
zničený
Type de problème
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Mám čistý trestní rejstřík.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)