Thaïlandais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Demander où trouver un formulaire
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Demander quand un document a été délivré
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Demander où un document a été délivré
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Demander quels documents vous devez apporter
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mój [dokument] został skradziony.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Składam podanie w imieniu _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Podane informacje są poufne.
ข้อมูลเป็นความลับ
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak się Pan/Pani nazywa?
คุณชื่ออะไร
Demander le nom d'une personne
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Gdzie Pan/Pani mieszka?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaki jest Pana/Pani adres?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Demander l'adresse d'une personne
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Demander la nationalité d'une personne
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Mój stan cywilny: _____.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Signifier votre situation matrimoniale
kawaler/panna
โสด
Situation matrimoniale
żonaty/zamężna
แต่งงานแล้ว
Situation matrimoniale
w separacji
แยกกันอยู่
Situation matrimoniale
rozwodnik/rozwódka
หย่าร้าง
Situation matrimoniale
w konkubinacie
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Situation matrimoniale
w rejestrowanym związku partnerskim
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Situation matrimoniale
w związku partnerskim
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Situation matrimoniale
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Situation matrimoniale
wdowiec/wdowa
เป็นม่าย
Situation matrimoniale
Czy ma Pan/Pani dzieci?
คุณมีบุตรไหม
Demander à une personne si elle a des enfants
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Demander quels documents vous devez fournir
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Demander s'il y a des frais d'inscription
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Opłaty za pobyt w szpitalu
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Opłaty za konsultacje u specjalistów
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Badania diagnostyczne
การทดสอบวินิจฉัย
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zabiegi chirurgiczne
การผ่าตัด
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie psychiatryczne
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie stomatologiczne
การรักษาฟัน
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Leczenie okulistyczne
การรักษาตา
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Demander comment prolonger un visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Demander si votre permis de conduire est valide
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Demander un permis de conduire provisoire
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
ฉันต้องการจอง __________
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
egzamin teoretyczny
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type d'examen
egzamin praktyczny
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type d'examen
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adres
ที่อยู่
Objet de la modification
nazwisko
ชื่อ
Objet de la modification
zdjęcie
ภาพถ่าย
Objet de la modification
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
zgubienie (prawa jazdy)
สูญหาย
Type de problème
kradzież (prawa jazdy)
ถูกขโมย
Type de problème
zniszczenie (prawa jazdy)
ได้รับความเสียหาย
Type de problème
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Demander quels sont les frais de naturalisation
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)