Italien | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Când a fost emis [documentul]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Demander quand un document a été délivré
Unde a fost emis [documentul]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Demander où un document a été délivré
Când îți expiră ID-ul?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mi s-a furat [documentul].
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Informația este confidențială.
Le informazioni sono riservate.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Cum vă cheamă?
Come si chiama?
Demander le nom d'une personne
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Unde locuiți?
Dove risiede?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Care este adresa dumneavoastră?
Qual è il suo indirizzo?
Demander l'adresse d'une personne
Ce cetățenie aveți?
Qual è la sua cittadinanza?
Demander la nationalité d'une personne
Când ați ajuns în [țara]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Starea mea civilă este ___________.
Il mio stato civile è __________.
Signifier votre situation matrimoniale
Singur
celibe (m) / nubile (f)
Situation matrimoniale
Căsătorit/ă
coniugato/a
Situation matrimoniale
separat/ă
separato/a
Situation matrimoniale
divorțat/ă
divorziato/a
Situation matrimoniale
concobinaj
convivente
Situation matrimoniale
într-o uniune civilă
in un'unione civile
Situation matrimoniale
necăsătorit/ă
in una coppia non sposata
Situation matrimoniale
partener/ă de viață
in un'unione di fatto
Situation matrimoniale
văduv/ă
vedovo/a
Situation matrimoniale
Aveți copii?
Ha figli?
Demander à une personne si elle a des enfants
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Ha familiari a carico?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Ce documente trebuie să aduc?
Quali documenti devo portare?
Demander quels documents vous devez fournir
Există vreo taxă de înregistrare?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Taxe pentru spitalizare
Spese ospedaliere
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Onorarii ale medicilor specialiști
Spese per la consultazione di uno specialista
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Test de diagnosticare
Test diagnostici
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Intervenții chirurgicale
Operazioni chirurgiche
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tratament psihiatric
Trattamento psichiatrico
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tratamente dentare
Cure dentali
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tratamente oftalmologice
Cure oculistiche
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

De ce solicitați o viză de intrare?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Cum îmi pot extinde viza?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Demander comment prolonger un visa
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Este permisul meu de conducere valid aici?
La mia patente di guida è valida?
Demander si votre permis de conduire est valide
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Demander un permis de conduire provisoire
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
testul teoretic
esame di teoria
Type d'examen
examenul practic
esame di guida
Type d'examen
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
Adresa
l'indirizzo
Objet de la modification
nume
il nome
Objet de la modification
fotografia
la foto
Objet de la modification
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
pierdut
smarrita
Type de problème
furat
rubata
Type de problème
distrus
deteriorata
Type de problème
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Nu am antecedente penale.
Non ho precedenti penali.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Am nivelul necesar de [limbă].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Partenerul meu este __________.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)