Grec | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Где я могу найти форму для ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Demander où trouver un formulaire
Когда был выдан ваш документ?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Demander quand un document a été délivré
Где был выдан ваш [документ] ?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Demander où un document a été délivré
Когда истекает срок вашего паспорта?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Какие документы мне нужно принести для_______?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Demander quels documents vous devez apporter
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Мой [документ] украли.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Я заполняю это заявление от лица______.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Информация конфиденциальна.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Как вас зовут?
Πώς σας λένε;
Demander le nom d'une personne
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Где вы живете?
Πού μένετε;
Demander le lieu de résidence d'une personne
Каков ваш адрес?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Demander l'adresse d'une personne
Какое у вас гражданство?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Demander la nationalité d'une personne
Когда вы въехали в страну?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Мое семейное положение -_______.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Signifier votre situation matrimoniale
холост
ελεύθερος/η
Situation matrimoniale
Женат/замужем
παντρεμένος/η
Situation matrimoniale
Разведен/а
σε διάσταση
Situation matrimoniale
Разведен/а
χωρισμένος/η
Situation matrimoniale
в сожительстве
συμβίωση
Situation matrimoniale
в гражданском браке
σε αστική ένωση
Situation matrimoniale
Не женатая пара
ανύπαντροι σύντροφοι
Situation matrimoniale
в домашнем партнерстве
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Situation matrimoniale
вдовец/вдова
χήρος/χήρα
Situation matrimoniale
У вас есть дети?
έχετε παιδιά;
Demander à une personne si elle a des enfants
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Какие документы мне нужно принести?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Demander quels documents vous devez fournir
Мне нужно платить за регистрацию?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Demander s'il y a des frais d'inscription
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Мне нужна частная медицинская страховка?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Demander si une mutuelle est nécessaire
Что покрывает медицинская страховка?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Больничные платы
Τέλη νοσοκομείου
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Платы специалистам
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Диагностические проверки
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Хирургические процедуры
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Психиатрическое лечение
Ψυχιατρική θεραπεία
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Лечение зубов
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Офтальмологическое лечение
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Как я могу продлить мою визу?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Demander comment prolonger un visa
Почему мое заявление на визу отклонено?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Мне нужно менять номер своей машины?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Мои водительские права здесь действуют?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Demander si votre permis de conduire est valide
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Demander un permis de conduire provisoire
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Теоретический тест
θεωρητική εξέταση
Type d'examen
Тест на вождение
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Type d'examen
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
адрес
διεύθυνση
Objet de la modification
имя
όνομα
Objet de la modification
фотография
φωτογραφία
Objet de la modification
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
потеряно
χαμένη
Type de problème
украдено
κλεμμένη
Type de problème
повреждено
κατεστραμμένη
Type de problème
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Demander où s'inscrire pour un test de langue
У меня нет судимостей
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Demander quels sont les frais de naturalisation
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)