Néerlandais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Где я могу найти форму для ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Demander où trouver un formulaire
Когда был выдан ваш документ?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Demander quand un document a été délivré
Где был выдан ваш [документ] ?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Demander où un document a été délivré
Когда истекает срок вашего паспорта?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Какие документы мне нужно принести для_______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Мой [документ] украли.
Mijn [document] werd gestolen.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Я заполняю это заявление от лица______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Информация конфиденциальна.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Как вас зовут?
Wat is uw naam?
Demander le nom d'une personne
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Где вы живете?
Waar woont u?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Каков ваш адрес?
Wat is uw adres?
Demander l'adresse d'une personne
Какое у вас гражданство?
Wat is uw nationaliteit?
Demander la nationalité d'une personne
Когда вы въехали в страну?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Мое семейное положение -_______.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
холост
alleenstaand
Situation matrimoniale
Женат/замужем
gehuwd
Situation matrimoniale
Разведен/а
uit elkaar
Situation matrimoniale
Разведен/а
gescheiden
Situation matrimoniale
в сожительстве
samenwonend
Situation matrimoniale
в гражданском браке
geregistreerd partnerschap
Situation matrimoniale
Не женатая пара
ongetrouwde partners
Situation matrimoniale
в домашнем партнерстве
in een relatie
Situation matrimoniale
вдовец/вдова
verweduwd
Situation matrimoniale
У вас есть дети?
Heeft u kinderen?
Demander à une personne si elle a des enfants
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Какие документы мне нужно принести?
Welke documenten moet ik meenemen?
Demander quels documents vous devez fournir
Мне нужно платить за регистрацию?
Zijn er registratiekosten?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Мне нужна частная медицинская страховка?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Что покрывает медицинская страховка?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Больничные платы
Ziekenhuiskosten
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Платы специалистам
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Диагностические проверки
Diagnostische toets
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Хирургические процедуры
Chirurgische ingrepen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Психиатрическое лечение
Psychiatrische behandeling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Лечение зубов
Tandheelkundige behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Офтальмологическое лечение
Oogzorg behandelingen
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Waarom vraagt u een visum aan?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Как я могу продлить мою визу?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Demander comment prolonger un visa
Почему мое заявление на визу отклонено?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Мне нужно менять номер своей машины?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Мои водительские права здесь действуют?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Demander si votre permis de conduire est valide
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Demander un permis de conduire provisoire
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Теоретический тест
theoretische test
Type d'examen
Тест на вождение
rijexamen
Type d'examen
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
адрес
mijn adres
Objet de la modification
имя
mijn naam
Objet de la modification
фотография
mijn foto
Objet de la modification
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
потеряно
verloren
Type de problème
украдено
gestolen
Type de problème
повреждено
beschadigd
Type de problème
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
У меня нет судимостей
Ik heb een blanco strafblad.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)