Tchèque | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Где я могу найти форму для ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Когда был выдан ваш документ?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Demander quand un document a été délivré
Где был выдан ваш [документ] ?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Demander où un document a été délivré
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Какие документы мне нужно принести для_______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Мой [документ] украли.
Můj [dokument] byl ukraden.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Я заполняю это заявление от лица______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Информация конфиденциальна.
Tyto informace jsou důvěrné.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Как вас зовут?
Jak se jmenuješ?
Demander le nom d'une personne
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Где вы живете?
Kde bydlíte?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Каков ваш адрес?
Jaká je vaše adresa?
Demander l'adresse d'une personne
Какое у вас гражданство?
Jaké je vaše občanství?
Demander la nationalité d'une personne
Когда вы въехали в страну?
Kdy jste přijeli do [country]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Мое семейное положение -_______.
Můj rodinný stav je ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
холост
svobodný/á
Situation matrimoniale
Женат/замужем
ženatý/vdaná
Situation matrimoniale
Разведен/а
odděleni
Situation matrimoniale
Разведен/а
rozvedený/rozvedená
Situation matrimoniale
в сожительстве
žijící ve společné domácnosti
Situation matrimoniale
в гражданском браке
v registrovaném partnerství
Situation matrimoniale
Не женатая пара
nesezdaní partneři
Situation matrimoniale
в домашнем партнерстве
v domácím partnerství
Situation matrimoniale
вдовец/вдова
vdovec/vdova
Situation matrimoniale
У вас есть дети?
Máte děti?
Demander à une personne si elle a des enfants
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Какие документы мне нужно принести?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Demander quels documents vous devez fournir
Мне нужно платить за регистрацию?
Je registrace zpoplatněná?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Мне нужна частная медицинская страховка?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Что покрывает медицинская страховка?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Больничные платы
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Платы специалистам
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Диагностические проверки
Diagnostické testy
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Хирургические процедуры
Chirurgické zákroky
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Психиатрическое лечение
Psychiatrická léčba
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Лечение зубов
Zubní ošetření
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Офтальмологическое лечение
Oční ošetření
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Как я могу продлить мою визу?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Demander comment prolonger un visa
Почему мое заявление на визу отклонено?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Мне нужно менять номер своей машины?
Musím změnit svou registrační značku?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Мои водительские права здесь действуют?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Demander si votre permis de conduire est valide
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Demander un permis de conduire provisoire
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Теоретический тест
Teoretický test
Type d'examen
Тест на вождение
Praktický test
Type d'examen
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
адрес
adresu
Objet de la modification
имя
jméno
Objet de la modification
фотография
fotografii
Objet de la modification
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
потеряно
ztracený
Type de problème
украдено
ukradený
Type de problème
повреждено
zničený
Type de problème
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
У меня нет судимостей
Mám čistý trestní rejstřík.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)