Thaïlandais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Где я могу найти форму для ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Demander où trouver un formulaire
Когда был выдан ваш документ?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Demander quand un document a été délivré
Где был выдан ваш [документ] ?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Demander où un document a été délivré
Когда истекает срок вашего паспорта?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Какие документы мне нужно принести для_______?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Demander quels documents vous devez apporter
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Мой [документ] украли.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Я заполняю это заявление от лица______.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Информация конфиденциальна.
ข้อมูลเป็นความลับ
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Как вас зовут?
คุณชื่ออะไร
Demander le nom d'une personne
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Где вы живете?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Demander le lieu de résidence d'une personne
Каков ваш адрес?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Demander l'adresse d'une personne
Какое у вас гражданство?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Demander la nationalité d'une personne
Когда вы въехали в страну?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Мое семейное положение -_______.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Signifier votre situation matrimoniale
холост
โสด
Situation matrimoniale
Женат/замужем
แต่งงานแล้ว
Situation matrimoniale
Разведен/а
แยกกันอยู่
Situation matrimoniale
Разведен/а
หย่าร้าง
Situation matrimoniale
в сожительстве
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Situation matrimoniale
в гражданском браке
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Situation matrimoniale
Не женатая пара
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Situation matrimoniale
в домашнем партнерстве
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Situation matrimoniale
вдовец/вдова
เป็นม่าย
Situation matrimoniale
У вас есть дети?
คุณมีบุตรไหม
Demander à une personne si elle a des enfants
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Какие документы мне нужно принести?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Demander quels documents vous devez fournir
Мне нужно платить за регистрацию?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Demander s'il y a des frais d'inscription
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Мне нужна частная медицинская страховка?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Demander si une mutuelle est nécessaire
Что покрывает медицинская страховка?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Больничные платы
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Платы специалистам
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Диагностические проверки
การทดสอบวินิจฉัย
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Хирургические процедуры
การผ่าตัด
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Психиатрическое лечение
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Лечение зубов
การรักษาฟัน
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Офтальмологическое лечение
การรักษาตา
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Как я могу продлить мою визу?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Demander comment prolonger un visa
Почему мое заявление на визу отклонено?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Мне нужно менять номер своей машины?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Мои водительские права здесь действуют?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Demander si votre permis de conduire est valide
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Demander un permis de conduire provisoire
Я бы хотел(а) забронировать_________.
ฉันต้องการจอง __________
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Теоретический тест
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type d'examen
Тест на вождение
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type d'examen
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
адрес
ที่อยู่
Objet de la modification
имя
ชื่อ
Objet de la modification
фотография
ภาพถ่าย
Objet de la modification
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
потеряно
สูญหาย
Type de problème
украдено
ถูกขโมย
Type de problème
повреждено
ได้รับความเสียหาย
Type de problème
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Demander où s'inscrire pour un test de langue
У меня нет судимостей
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Demander quels sont les frais de naturalisation
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)