Tchèque | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Demander où trouver un formulaire
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Demander quand un document a été délivré
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Demander où un document a été délivré
När går din legitimation ut?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Denna information är konfidentiell.
Tyto informace jsou důvěrné.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Vad heter du?
Jak se jmenuješ?
Demander le nom d'une personne
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Var bor du?
Kde bydlíte?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Vad är din adress?
Jaká je vaše adresa?
Demander l'adresse d'une personne
Vilken nationalitet tillhör du?
Jaké je vaše občanství?
Demander la nationalité d'une personne
När anlände du till [landet]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kan du visa mig din legitimation?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Min civilstatus är __________.
Můj rodinný stav je ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
singel
svobodný/á
Situation matrimoniale
gift
ženatý/vdaná
Situation matrimoniale
separerad
odděleni
Situation matrimoniale
skild
rozvedený/rozvedená
Situation matrimoniale
sambo
žijící ve společné domácnosti
Situation matrimoniale
i ett partnerskap
v registrovaném partnerství
Situation matrimoniale
ogift par
nesezdaní partneři
Situation matrimoniale
i ett partnerskap
v domácím partnerství
Situation matrimoniale
änka
vdovec/vdova
Situation matrimoniale
Har du barn?
Máte děti?
Demander à une personne si elle a des enfants
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Vilka dokument ska jag ta med?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Demander quels documents vous devez fournir
Kostar det något att registrera sig?
Je registrace zpoplatněná?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Jag vill registrera min bostad.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Vad täcker sjukförsäkringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Patientavgifter
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Specialistkostnader
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostiska prov
Diagnostické testy
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Kirurgiska ingrepp
Chirurgické zákroky
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tandbehandlingar
Zubní ošetření
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Ögonbehandling
Oční ošetření
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Demander comment prolonger un visa
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Är mitt körkort giltigt här?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Demander si votre permis de conduire est valide
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Demander un permis de conduire provisoire
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teoriprov
Teoretický test
Type d'examen
uppkörning
Praktický test
Type d'examen
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adressen
adresu
Objet de la modification
namnet
jméno
Objet de la modification
bilden
fotografii
Objet de la modification
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
borttappat
ztracený
Type de problème
stulet
ukradený
Type de problème
förstört
zničený
Type de problème
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Mám čistý trestní rejstřík.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)