Chinois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Demander où trouver un formulaire
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
您的【文件】是什么时候签发的?
Demander quand un document a été délivré
Kde byl váš [dokument] vydaný?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Demander où un document a été délivré
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
请问您的身份证件何时过期?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
您能帮我填一下这个表格吗?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Demander quels documents vous devez apporter
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Můj [dokument] byl ukraden.
我的【材料】被偷了。
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Tyto informace jsou důvěrné.
这是机密信息。
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak se jmenuješ?
你叫什么名字?
Demander le nom d'une personne
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kde bydlíte?
请问您住在哪里?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaká je vaše adresa?
请问您的地址是什么?
Demander l'adresse d'une personne
Jaké je vaše občanství?
请问您的国籍是什么?
Demander la nationalité d'une personne
Kdy jste přijeli do [country]?
请问您是何时到达【该国】的?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
您能出示一下您的身份证件么?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Můj rodinný stav je ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Signifier votre situation matrimoniale
svobodný/á
单身
Situation matrimoniale
ženatý/vdaná
已婚
Situation matrimoniale
odděleni
分居
Situation matrimoniale
rozvedený/rozvedená
离异
Situation matrimoniale
žijící ve společné domácnosti
同居
Situation matrimoniale
v registrovaném partnerství
民事结婚
Situation matrimoniale
nesezdaní partneři
未婚伴侣
Situation matrimoniale
v domácím partnerství
同居伴侣关系
Situation matrimoniale
vdovec/vdova
鳏居
Situation matrimoniale
Máte děti?
请问您有孩子吗?
Demander à une personne si elle a des enfants
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
我想要和家人团聚。
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
我想要在这个城市登记入户。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jaké dokumenty si mám přinést?
请问我应该带什么材料?
Demander quels documents vous devez fournir
Je registrace zpoplatněná?
请问有注册费吗?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
我是来进行住址登记。
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
我想要申请居住证。
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
我想要问一下关于保险的问题。
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
我需要私人的健康保险吗?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
请问该保险涵盖哪些方面?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Poplatky za pobyt v nemocnici
住院费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Poplatky za konsultace se specialisty
专家费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostické testy
诊疗费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgické zákroky
外科手术
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrická léčba
精神治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zubní ošetření
牙齿治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oční ošetření
眼科治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
请问您为什么需要入境签证?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
我该如何续签我的签证?
Demander comment prolonger un visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Mohu žádat o trvalý pobyt?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Musím změnit svou registrační značku?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
我想要登记我的车辆。
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
我想要申请临时驾照。
Demander un permis de conduire provisoire
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
我想要预约__________。
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Teoretický test
理论考试
Type d'examen
Praktický test
路考
Type d'examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
我想要改动驾照上的__________。
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adresu
地址
Objet de la modification
jméno
名字
Objet de la modification
fotografii
照片
Objet de la modification
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
我想要给驾照添加更高的级别。
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
我想要延长我的驾照。
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
我想要更换一个___________ 驾照。
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
ztracený
丢失
Type de problème
ukradený
被偷了
Type de problème
zničený
受损
Type de problème
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
我想要申诉我的驾照吊销。
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
我想要申请【国家】国籍。
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mám čistý trestní rejstřík.
我没有犯罪记录。
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
我的【语言】达到了等级要求。
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kolik stojí podat žádost o občanství?
公民身份申请的费用是哪些?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
我的配偶是【国家】公民。
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)