Danois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Demander quand un document a été délivré
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Demander où un document a été délivré
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Hvornår udløber dit ID?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Můj [dokument] byl ukraden.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Tyto informace jsou důvěrné.
Informationerne er fortrolige.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak se jmenuješ?
Hvad hedder du?
Demander le nom d'une personne
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Hvor og hvornår er du født?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kde bydlíte?
Hvor bor du?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaká je vaše adresa?
Hvad er din adresse?
Demander l'adresse d'une personne
Jaké je vaše občanství?
Hvad er dit statsborgerskab?
Demander la nationalité d'une personne
Kdy jste přijeli do [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Må jeg se dit ID?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Můj rodinný stav je ___________.
Jeg er ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
svobodný/á
single
Situation matrimoniale
ženatý/vdaná
gift
Situation matrimoniale
odděleni
separeret
Situation matrimoniale
rozvedený/rozvedená
fraskilt
Situation matrimoniale
žijící ve společné domácnosti
samlevende
Situation matrimoniale
v registrovaném partnerství
i et indregistreret parforhold
Situation matrimoniale
nesezdaní partneři
ugifte partnere
Situation matrimoniale
v domácím partnerství
i et indenlandsk parforhold
Situation matrimoniale
vdovec/vdova
enke
Situation matrimoniale
Máte děti?
Har du børn?
Demander à une personne si elle a des enfants
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jeg vil gerne registreres i byen
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Demander quels documents vous devez fournir
Je registrace zpoplatněná?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospitalsgebyrer
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Poplatky za konsultace se specialisty
Speciallægegebyrer
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostické testy
Diagnosetests
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgické zákroky
Kirurgiske indgreb
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zubní ošetření
Tandbehandlinger
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oční ošetření
Øjenbehandlinger
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Demander comment prolonger un visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Musím změnit svou registrační značku?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Er mit kørekort gyldigt her?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Demander un permis de conduire provisoire
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Teoretický test
teoritest
Type d'examen
Praktický test
køreprøve
Type d'examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adresu
adressen
Objet de la modification
jméno
navnet
Objet de la modification
fotografii
billedet
Objet de la modification
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
ztracený
mistet
Type de problème
ukradený
stjålet
Type de problème
zničený
beskadiget
Type de problème
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mám čistý trestní rejstřík.
Jeg har en ren straffeattest
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)