Espagnol | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Demander où trouver un formulaire
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Demander quand un document a été délivré
Kde byl váš [dokument] vydaný?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Demander où un document a été délivré
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
¿Cuándo caduca su DNI?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Demander quels documents vous devez apporter
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Můj [dokument] byl ukraden.
Me han robado el/la (documento).
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Tyto informace jsou důvěrné.
La información es confidencial.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak se jmenuješ?
¿Cómo se llama usted?
Demander le nom d'une personne
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kde bydlíte?
¿Dónde vive usted?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaká je vaše adresa?
¿Cuál es su dirección?
Demander l'adresse d'une personne
Jaké je vaše občanství?
¿Cuál es su nacionalidad?
Demander la nationalité d'une personne
Kdy jste přijeli do [country]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
¿Me deja su DNI, por favor?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Můj rodinný stav je ___________.
Mi estado civil es ______________.
Signifier votre situation matrimoniale
svobodný/á
soltero/a
Situation matrimoniale
ženatý/vdaná
casado/a
Situation matrimoniale
odděleni
separado/a
Situation matrimoniale
rozvedený/rozvedená
divorciado/a
Situation matrimoniale
žijící ve společné domácnosti
cohabitante
Situation matrimoniale
v registrovaném partnerství
en unión civil
Situation matrimoniale
nesezdaní partneři
pareja de hecho
Situation matrimoniale
v domácím partnerství
pareja de hecho
Situation matrimoniale
vdovec/vdova
viudo/a
Situation matrimoniale
Máte děti?
¿Tiene usted hijos?
Demander à une personne si elle a des enfants
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Me gustaría empadronarme.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jaké dokumenty si mám přinést?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Demander quels documents vous devez fournir
Je registrace zpoplatněná?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Vengo a registrar mi domicilio.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Poplatky za pobyt v nemocnici
Tasas hospitalarias
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Poplatky za konsultace se specialisty
Honorarios de médicos especialistas
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostické testy
Pruebas diagnósticas
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgické zákroky
Intervenciones quirúrjicas
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrická léčba
Tratamiento psiquiátrico
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zubní ošetření
Tratamientos dentales
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oční ošetření
Tratamientos oftalmológicos
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Demander comment prolonger un visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Mohu žádat o trvalý pobyt?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Musím změnit svou registrační značku?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Demander un permis de conduire provisoire
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Teoretický test
el examen teórico
Type d'examen
Praktický test
el examen práctico
Type d'examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adresu
la dirección
Objet de la modification
jméno
el nombre
Objet de la modification
fotografii
la fotografía
Objet de la modification
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
ztracený
lo he perdido
Type de problème
ukradený
me lo han robado
Type de problème
zničený
se ha dañado
Type de problème
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mám čistý trestní rejstřík.
No tengo antecedentes penales.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kolik stojí podat žádost o občanství?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)