Espéranto | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Demander où trouver un formulaire
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Demander quand un document a été délivré
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Demander où un document a été délivré
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kiam elspiras via legitimilo?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Demander quels documents vous devez apporter
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Můj [dokument] byl ukraden.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Tyto informace jsou důvěrné.
La informo estas konfidenca.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak se jmenuješ?
Kiel vi nomiĝas?
Demander le nom d'une personne
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kde bydlíte?
Kie vi loĝas?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaká je vaše adresa?
Kio estas via adreso?
Demander l'adresse d'une personne
Jaké je vaše občanství?
Kio estas via civitaneco?
Demander la nationalité d'une personne
Kdy jste přijeli do [country]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Můj rodinný stav je ___________.
Mia edzecostato estas ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
svobodný/á
senedza
Situation matrimoniale
ženatý/vdaná
edziĝinta
Situation matrimoniale
odděleni
apartiga
Situation matrimoniale
rozvedený/rozvedená
eksedziĝinta
Situation matrimoniale
žijící ve společné domácnosti
kunviva
Situation matrimoniale
v registrovaném partnerství
en civila kuniĝo
Situation matrimoniale
nesezdaní partneři
fraŭlaj partneroj
Situation matrimoniale
v domácím partnerství
en hejma partnereco
Situation matrimoniale
vdovec/vdova
vidvina
Situation matrimoniale
Máte děti?
Ĉu vi havas infanojn?
Demander à une personne si elle a des enfants
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jaké dokumenty si mám přinést?
Kion dokumentojn mi alportus?
Demander quels documents vous devez fournir
Je registrace zpoplatněná?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospitalokotizoj
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Poplatky za konsultace se specialisty
Kotizoj por la ekspertoj
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostické testy
Diagnozoprovoj
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgické zákroky
Kirurgiaj proceduroj
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrická léčba
Psikiatria kuracado
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zubní ošetření
Dentaj kuracadoj
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oční ošetření
Okula kuracado
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Kial vi petas la enirovizon?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Demander comment prolonger un visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Musím změnit svou registrační značku?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Demander un permis de conduire provisoire
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Teoretický test
teorian teston
Type d'examen
Praktický test
veturantan teston
Type d'examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adresu
adreson
Objet de la modification
jméno
nomon
Objet de la modification
fotografii
foton
Objet de la modification
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
ztracený
perdatan
Type de problème
ukradený
ŝtelatan
Type de problème
zničený
difektatan
Type de problème
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mám čistý trestní rejstřík.
Mi havas puran krimliston
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)