Hongrois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hol találom a ____űrlapot?
Demander où trouver un formulaire
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Demander quand un document a été délivré
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Demander où un document a été délivré
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Demander quels documents vous devez apporter
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Můj [dokument] byl ukraden.
Ellopták a [dokumentumomat].
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Tyto informace jsou důvěrné.
Az információ bizalmas.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak se jmenuješ?
Hogy hívják?
Demander le nom d'une personne
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Mikor és hol született?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kde bydlíte?
Hol lakik?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaká je vaše adresa?
Mi a címe?
Demander l'adresse d'une personne
Jaké je vaše občanství?
Mi az állampolgársága?
Demander la nationalité d'une personne
Kdy jste přijeli do [country]?
Mikor érkezett [országba]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Můj rodinný stav je ___________.
A családi állapotom ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
svobodný/á
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Situation matrimoniale
ženatý/vdaná
házas
Situation matrimoniale
odděleni
külön él a házastársától
Situation matrimoniale
rozvedený/rozvedená
elvált
Situation matrimoniale
žijící ve společné domácnosti
élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
v registrovaném partnerství
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
nesezdaní partneři
élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
v domácím partnerství
élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
vdovec/vdova
özvegy
Situation matrimoniale
Máte děti?
Vannak gyermekei?
Demander à une personne si elle a des enfants
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Élnek önnel eltartottak?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Szeretnék regisztrálni.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jaké dokumenty si mám přinést?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Demander quels documents vous devez fournir
Je registrace zpoplatněná?
Van regisztrációs díj?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Mit fedez a biztosítás?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Poplatky za pobyt v nemocnici
Kórházi költségek
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Poplatky za konsultace se specialisty
Szakorvos
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostické testy
Diagnosztikai vizsgálatok
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgické zákroky
Műtéti beavatkozás
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrická léčba
Pszichiátriai kezelés
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zubní ošetření
Fogorvosi kezelés
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oční ošetření
Szemészeti kezelés
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Demander comment prolonger un visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Musím změnit svou registrační značku?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Érvényes itt a jogosítványom?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Demander un permis de conduire provisoire
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Teoretický test
elméleti vizsga
Type d'examen
Praktický test
gyakorlati vizsga
Type d'examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adresu
cím
Objet de la modification
jméno
név
Objet de la modification
fotografii
fénykép
Objet de la modification
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
ztracený
elveszett
Type de problème
ukradený
ellopott
Type de problème
zničený
sérült
Type de problème
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mám čistý trestní rejstřík.
Büntetlen előéletű vagyok.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)