Italien | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Demander quand un document a été délivré
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Demander où un document a été délivré
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Můj [dokument] byl ukraden.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Tyto informace jsou důvěrné.
Le informazioni sono riservate.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak se jmenuješ?
Come si chiama?
Demander le nom d'une personne
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kde bydlíte?
Dove risiede?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaká je vaše adresa?
Qual è il suo indirizzo?
Demander l'adresse d'une personne
Jaké je vaše občanství?
Qual è la sua cittadinanza?
Demander la nationalité d'une personne
Kdy jste přijeli do [country]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Můj rodinný stav je ___________.
Il mio stato civile è __________.
Signifier votre situation matrimoniale
svobodný/á
celibe (m) / nubile (f)
Situation matrimoniale
ženatý/vdaná
coniugato/a
Situation matrimoniale
odděleni
separato/a
Situation matrimoniale
rozvedený/rozvedená
divorziato/a
Situation matrimoniale
žijící ve společné domácnosti
convivente
Situation matrimoniale
v registrovaném partnerství
in un'unione civile
Situation matrimoniale
nesezdaní partneři
in una coppia non sposata
Situation matrimoniale
v domácím partnerství
in un'unione di fatto
Situation matrimoniale
vdovec/vdova
vedovo/a
Situation matrimoniale
Máte děti?
Ha figli?
Demander à une personne si elle a des enfants
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ha familiari a carico?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jaké dokumenty si mám přinést?
Quali documenti devo portare?
Demander quels documents vous devez fournir
Je registrace zpoplatněná?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Poplatky za pobyt v nemocnici
Spese ospedaliere
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Poplatky za konsultace se specialisty
Spese per la consultazione di uno specialista
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostické testy
Test diagnostici
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgické zákroky
Operazioni chirurgiche
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrická léčba
Trattamento psichiatrico
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zubní ošetření
Cure dentali
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oční ošetření
Cure oculistiche
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Demander comment prolonger un visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Musím změnit svou registrační značku?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
La mia patente di guida è valida?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Demander un permis de conduire provisoire
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Teoretický test
esame di teoria
Type d'examen
Praktický test
esame di guida
Type d'examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adresu
l'indirizzo
Objet de la modification
jméno
il nome
Objet de la modification
fotografii
la foto
Objet de la modification
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
ztracený
smarrita
Type de problème
ukradený
rubata
Type de problème
zničený
deteriorata
Type de problème
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mám čistý trestní rejstřík.
Non ho precedenti penali.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)