Roumain | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Când a fost emis [documentul]?
Demander quand un document a été délivré
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Unde a fost emis [documentul]?
Demander où un document a été délivré
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Când îți expiră ID-ul?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Můj [dokument] byl ukraden.
Mi s-a furat [documentul].
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Tyto informace jsou důvěrné.
Informația este confidențială.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak se jmenuješ?
Cum vă cheamă?
Demander le nom d'une personne
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kde bydlíte?
Unde locuiți?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaká je vaše adresa?
Care este adresa dumneavoastră?
Demander l'adresse d'une personne
Jaké je vaše občanství?
Ce cetățenie aveți?
Demander la nationalité d'une personne
Kdy jste přijeli do [country]?
Când ați ajuns în [țara]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Můj rodinný stav je ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
svobodný/á
Singur
Situation matrimoniale
ženatý/vdaná
Căsătorit/ă
Situation matrimoniale
odděleni
separat/ă
Situation matrimoniale
rozvedený/rozvedená
divorțat/ă
Situation matrimoniale
žijící ve společné domácnosti
concobinaj
Situation matrimoniale
v registrovaném partnerství
într-o uniune civilă
Situation matrimoniale
nesezdaní partneři
necăsătorit/ă
Situation matrimoniale
v domácím partnerství
partener/ă de viață
Situation matrimoniale
vdovec/vdova
văduv/ă
Situation matrimoniale
Máte děti?
Aveți copii?
Demander à une personne si elle a des enfants
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jaké dokumenty si mám přinést?
Ce documente trebuie să aduc?
Demander quels documents vous devez fournir
Je registrace zpoplatněná?
Există vreo taxă de înregistrare?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Poplatky za pobyt v nemocnici
Taxe pentru spitalizare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Poplatky za konsultace se specialisty
Onorarii ale medicilor specialiști
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostické testy
Test de diagnosticare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgické zákroky
Intervenții chirurgicale
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrická léčba
Tratament psihiatric
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zubní ošetření
Tratamente dentare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oční ošetření
Tratamente oftalmologice
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
De ce solicitați o viză de intrare?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Cum îmi pot extinde viza?
Demander comment prolonger un visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Musím změnit svou registrační značku?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Demander un permis de conduire provisoire
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Teoretický test
testul teoretic
Type d'examen
Praktický test
examenul practic
Type d'examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adresu
Adresa
Objet de la modification
jméno
nume
Objet de la modification
fotografii
fotografia
Objet de la modification
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
ztracený
pierdut
Type de problème
ukradený
furat
Type de problème
zničený
distrus
Type de problème
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mám čistý trestní rejstřík.
Nu am antecedente penale.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Am nivelul necesar de [limbă].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Partenerul meu este __________.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)