Suédois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Demander quand un document a été délivré
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Demander où un document a été délivré
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
När går din legitimation ut?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Demander quels documents vous devez apporter
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
Můj [dokument] byl ukraden.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Tyto informace jsou důvěrné.
Denna information är konfidentiell.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Jak se jmenuješ?
Vad heter du?
Demander le nom d'une personne
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Kde bydlíte?
Var bor du?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Jaká je vaše adresa?
Vad är din adress?
Demander l'adresse d'une personne
Jaké je vaše občanství?
Vilken nationalitet tillhör du?
Demander la nationalité d'une personne
Kdy jste přijeli do [country]?
När anlände du till [landet]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kan du visa mig din legitimation?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Můj rodinný stav je ___________.
Min civilstatus är __________.
Signifier votre situation matrimoniale
svobodný/á
singel
Situation matrimoniale
ženatý/vdaná
gift
Situation matrimoniale
odděleni
separerad
Situation matrimoniale
rozvedený/rozvedená
skild
Situation matrimoniale
žijící ve společné domácnosti
sambo
Situation matrimoniale
v registrovaném partnerství
i ett partnerskap
Situation matrimoniale
nesezdaní partneři
ogift par
Situation matrimoniale
v domácím partnerství
i ett partnerskap
Situation matrimoniale
vdovec/vdova
änka
Situation matrimoniale
Máte děti?
Har du barn?
Demander à une personne si elle a des enfants
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Jaké dokumenty si mám přinést?
Vilka dokument ska jag ta med?
Demander quels documents vous devez fournir
Je registrace zpoplatněná?
Kostar det något att registrera sig?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jag vill registrera min bostad.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Poplatky za pobyt v nemocnici
Patientavgifter
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Poplatky za konsultace se specialisty
Specialistkostnader
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diagnostické testy
Diagnostiska prov
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Chirurgické zákroky
Kirurgiska ingrepp
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Zubní ošetření
Tandbehandlingar
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Oční ošetření
Ögonbehandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Varför begär du ett inresevisum?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Demander comment prolonger un visa
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Musím změnit svou registrační značku?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Är mitt körkort giltigt här?
Demander si votre permis de conduire est valide
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Demander un permis de conduire provisoire
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Teoretický test
teoriprov
Type d'examen
Praktický test
uppkörning
Type d'examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adresu
adressen
Objet de la modification
jméno
namnet
Objet de la modification
fotografii
bilden
Objet de la modification
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
ztracený
borttappat
Type de problème
ukradený
stulet
Type de problème
zničený
förstört
Type de problème
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Mám čistý trestní rejstřík.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)