Chinois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Demander où trouver un formulaire
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
您的【文件】是什么时候签发的?
Demander quand un document a été délivré
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Demander où un document a été délivré
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
请问您的身份证件何时过期?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
您能帮我填一下这个表格吗?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
请问我要办____ 需要带什么文件?
Demander quels documents vous devez apporter
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
我的【材料】被偷了。
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
我在帮____ 填写申请表格。
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
ข้อมูลเป็นความลับ
这是机密信息。
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
您能给我一份申请表格的回执吗?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

คุณชื่ออะไร
你叫什么名字?
Demander le nom d'une personne
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
请问您住在哪里?
Demander le lieu de résidence d'une personne
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
请问您的地址是什么?
Demander l'adresse d'une personne
สัญชาติของคุณคืออะไร
请问您的国籍是什么?
Demander la nationalité d'une personne
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
请问您是何时到达【该国】的?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
您能出示一下您的身份证件么?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
我的婚姻状况是____ 。
Signifier votre situation matrimoniale
โสด
单身
Situation matrimoniale
แต่งงานแล้ว
已婚
Situation matrimoniale
แยกกันอยู่
分居
Situation matrimoniale
หย่าร้าง
离异
Situation matrimoniale
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
同居
Situation matrimoniale
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
民事结婚
Situation matrimoniale
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
未婚伴侣
Situation matrimoniale
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
同居伴侣关系
Situation matrimoniale
เป็นม่าย
鳏居
Situation matrimoniale
คุณมีบุตรไหม
请问您有孩子吗?
Demander à une personne si elle a des enfants
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
我想要和家人团聚。
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
我想要在这个城市登记入户。
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
请问我应该带什么材料?
Demander quels documents vous devez fournir
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
请问有注册费吗?
Demander s'il y a des frais d'inscription
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
我是来进行住址登记。
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
我想要申请居住证。
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
我想要问一下关于保险的问题。
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
我需要私人的健康保险吗?
Demander si une mutuelle est nécessaire
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
请问该保险涵盖哪些方面?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
住院费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
专家费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การทดสอบวินิจฉัย
诊疗费
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การผ่าตัด
外科手术
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
精神治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาฟัน
牙齿治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาตา
眼科治疗
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
请问您为什么需要入境签证?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
我该如何续签我的签证?
Demander comment prolonger un visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
为什么我的签证申请被拒绝了?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
请问我是否可以申请成为永久居民?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
请问我需要更换我的车牌号吗?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
我想要登记我的车辆。
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Demander si votre permis de conduire est valide
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
我想要申请临时驾照。
Demander un permis de conduire provisoire
ฉันต้องการจอง __________
我想要预约__________。
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
การทดสอบภาคทฤษฎี
理论考试
Type d'examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
路考
Type d'examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
我想要改动驾照上的__________。
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
ที่อยู่
地址
Objet de la modification
ชื่อ
名字
Objet de la modification
ภาพถ่าย
照片
Objet de la modification
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
我想要给驾照添加更高的级别。
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
我想要延长我的驾照。
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
我想要更换一个___________ 驾照。
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
สูญหาย
丢失
Type de problème
ถูกขโมย
被偷了
Type de problème
ได้รับความเสียหาย
受损
Type de problème
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
我想要申诉我的驾照吊销。
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
我想要申请【国家】国籍。
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
我在哪里可以注册【语言】考试?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
我没有犯罪记录。
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
我的【语言】达到了等级要求。
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
公民身份申请的费用是哪些?
Demander quels sont les frais de naturalisation
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
我的配偶是【国家】公民。
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)