Espagnol | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Demander où trouver un formulaire
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Demander quand un document a été délivré
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Demander où un document a été délivré
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
¿Cuándo caduca su DNI?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Demander quels documents vous devez apporter
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Me han robado el/la (documento).
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
ข้อมูลเป็นความลับ
La información es confidencial.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

คุณชื่ออะไร
¿Cómo se llama usted?
Demander le nom d'une personne
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
¿Dónde vive usted?
Demander le lieu de résidence d'une personne
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
¿Cuál es su dirección?
Demander l'adresse d'une personne
สัญชาติของคุณคืออะไร
¿Cuál es su nacionalidad?
Demander la nationalité d'une personne
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
¿Cuándo llegó a (país)?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
¿Me deja su DNI, por favor?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mi estado civil es ______________.
Signifier votre situation matrimoniale
โสด
soltero/a
Situation matrimoniale
แต่งงานแล้ว
casado/a
Situation matrimoniale
แยกกันอยู่
separado/a
Situation matrimoniale
หย่าร้าง
divorciado/a
Situation matrimoniale
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
cohabitante
Situation matrimoniale
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
en unión civil
Situation matrimoniale
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
pareja de hecho
Situation matrimoniale
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
pareja de hecho
Situation matrimoniale
เป็นม่าย
viudo/a
Situation matrimoniale
คุณมีบุตรไหม
¿Tiene usted hijos?
Demander à une personne si elle a des enfants
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
¿Residen con usted personas a su cargo?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Me gustaría empadronarme.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
¿Qué documentos tengo que presentar?
Demander quels documents vous devez fournir
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Demander s'il y a des frais d'inscription
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Vengo a registrar mi domicilio.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
¿Necesito un seguro de salud privado?
Demander si une mutuelle est nécessaire
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
¿Qué cubre el seguro de salud?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Tasas hospitalarias
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Honorarios de médicos especialistas
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การทดสอบวินิจฉัย
Pruebas diagnósticas
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การผ่าตัด
Intervenciones quirúrjicas
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Tratamiento psiquiátrico
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาฟัน
Tratamientos dentales
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาตา
Tratamientos oftalmológicos
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Demander comment prolonger un visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Me gustaría matricular mi vehículo.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Demander si votre permis de conduire est valide
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Demander un permis de conduire provisoire
ฉันต้องการจอง __________
Me gustaría inscribirme en ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
การทดสอบภาคทฤษฎี
el examen teórico
Type d'examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
el examen práctico
Type d'examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
ที่อยู่
la dirección
Objet de la modification
ชื่อ
el nombre
Objet de la modification
ภาพถ่าย
la fotografía
Objet de la modification
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
สูญหาย
lo he perdido
Type de problème
ถูกขโมย
me lo han robado
Type de problème
ได้รับความเสียหาย
se ha dañado
Type de problème
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
No tengo antecedentes penales.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Demander quels sont les frais de naturalisation
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)