Hongrois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Hol találom a ____űrlapot?
Demander où trouver un formulaire
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Demander quand un document a été délivré
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Demander où un document a été délivré
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Demander quels documents vous devez apporter
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ellopták a [dokumentumomat].
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
ข้อมูลเป็นความลับ
Az információ bizalmas.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

คุณชื่ออะไร
Hogy hívják?
Demander le nom d'une personne
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Mikor és hol született?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Hol lakik?
Demander le lieu de résidence d'une personne
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Mi a címe?
Demander l'adresse d'une personne
สัญชาติของคุณคืออะไร
Mi az állampolgársága?
Demander la nationalité d'une personne
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Mikor érkezett [országba]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
A családi állapotom ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
โสด
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Situation matrimoniale
แต่งงานแล้ว
házas
Situation matrimoniale
แยกกันอยู่
külön él a házastársától
Situation matrimoniale
หย่าร้าง
elvált
Situation matrimoniale
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
élettársi kapcsolatban van
Situation matrimoniale
เป็นม่าย
özvegy
Situation matrimoniale
คุณมีบุตรไหม
Vannak gyermekei?
Demander à une personne si elle a des enfants
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Élnek önnel eltartottak?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Szeretném egyesíteni a családomat.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Szeretnék regisztrálni.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Demander quels documents vous devez fournir
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Van regisztrációs díj?
Demander s'il y a des frais d'inscription
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Demander si une mutuelle est nécessaire
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Mit fedez a biztosítás?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Kórházi költségek
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Szakorvos
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnosztikai vizsgálatok
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การผ่าตัด
Műtéti beavatkozás
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Pszichiátriai kezelés
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาฟัน
Fogorvosi kezelés
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาตา
Szemészeti kezelés
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Miért igényli a beutazási vízumot?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Demander comment prolonger un visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Érvényes itt a jogosítványom?
Demander si votre permis de conduire est valide
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Demander un permis de conduire provisoire
ฉันต้องการจอง __________
Szeretném lefoglalni a __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
การทดสอบภาคทฤษฎี
elméleti vizsga
Type d'examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
gyakorlati vizsga
Type d'examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
ที่อยู่
cím
Objet de la modification
ชื่อ
név
Objet de la modification
ภาพถ่าย
fénykép
Objet de la modification
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Szeretném megújítani a jogosítványom
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
สูญหาย
elveszett
Type de problème
ถูกขโมย
ellopott
Type de problème
ได้รับความเสียหาย
sérült
Type de problème
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Büntetlen előéletű vagyok.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Demander quels sont les frais de naturalisation
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)