Polonais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Demander où trouver un formulaire
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander quand un document a été délivré
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander où un document a été délivré
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Demander quels documents vous devez apporter
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mój [dokument] został skradziony.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Składam podanie w imieniu _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
ข้อมูลเป็นความลับ
Podane informacje są poufne.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

คุณชื่ออะไร
Jak się Pan/Pani nazywa?
Demander le nom d'une personne
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Demander le lieu de résidence d'une personne
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Jaki jest Pana/Pani adres?
Demander l'adresse d'une personne
สัญชาติของคุณคืออะไร
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Demander la nationalité d'une personne
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mój stan cywilny: _____.
Signifier votre situation matrimoniale
โสด
kawaler/panna
Situation matrimoniale
แต่งงานแล้ว
żonaty/zamężna
Situation matrimoniale
แยกกันอยู่
w separacji
Situation matrimoniale
หย่าร้าง
rozwodnik/rozwódka
Situation matrimoniale
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
w konkubinacie
Situation matrimoniale
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
w rejestrowanym związku partnerskim
Situation matrimoniale
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
w związku partnerskim
Situation matrimoniale
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Situation matrimoniale
เป็นม่าย
wdowiec/wdowa
Situation matrimoniale
คุณมีบุตรไหม
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Demander à une personne si elle a des enfants
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Demander quels documents vous devez fournir
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Demander s'il y a des frais d'inscription
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Demander si une mutuelle est nécessaire
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การทดสอบวินิจฉัย
Badania diagnostyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การผ่าตัด
Zabiegi chirurgiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Leczenie psychiatryczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาฟัน
Leczenie stomatologiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาตา
Leczenie okulistyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Demander comment prolonger un visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Demander si votre permis de conduire est valide
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Demander un permis de conduire provisoire
ฉันต้องการจอง __________
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
การทดสอบภาคทฤษฎี
egzamin teoretyczny
Type d'examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
egzamin praktyczny
Type d'examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
ที่อยู่
adres
Objet de la modification
ชื่อ
nazwisko
Objet de la modification
ภาพถ่าย
zdjęcie
Objet de la modification
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
สูญหาย
zgubienie (prawa jazdy)
Type de problème
ถูกขโมย
kradzież (prawa jazdy)
Type de problème
ได้รับความเสียหาย
zniszczenie (prawa jazdy)
Type de problème
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Demander quels sont les frais de naturalisation
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)