Portugais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Demander où trouver un formulaire
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Demander quand un document a été délivré
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Demander où un document a été délivré
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
ข้อมูลเป็นความลับ
A informação é confidencial.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

คุณชื่ออะไร
Qual é o seu nome?
Demander le nom d'une personne
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Onde você mora?
Demander le lieu de résidence d'une personne
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Qual é o seu endereço?
Demander l'adresse d'une personne
สัญชาติของคุณคืออะไร
Qual é a sua cidadania?
Demander la nationalité d'une personne
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Quando você chegou em [país]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Meu estado civil é ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
โสด
solteiro(a)
Situation matrimoniale
แต่งงานแล้ว
casado(a)
Situation matrimoniale
แยกกันอยู่
separado(a)
Situation matrimoniale
หย่าร้าง
divorciado(a)
Situation matrimoniale
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
coabitação
Situation matrimoniale
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
em uma união civil
Situation matrimoniale
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
companheiros/união estável
Situation matrimoniale
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
parceria doméstica
Situation matrimoniale
เป็นม่าย
viúvo(a)
Situation matrimoniale
คุณมีบุตรไหม
Você tem filhos?
Demander à une personne si elle a des enfants
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Você tem dependentes morando com você?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Gostaria de reencontrar minha família.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Que documentos devo trazer?
Demander quels documents vous devez fournir
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Existem taxas de registro?
Demander s'il y a des frais d'inscription
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Estou aqui para o registro de domicílio.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Preciso de seguro de saúde privado?
Demander si une mutuelle est nécessaire
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Taxas hospitalares
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Taxas de especialistas
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การทดสอบวินิจฉัย
Testes de diagnóstico
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การผ่าตัด
Procedimentos cirúrgicos
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Tratamento psiquiátrico
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาฟัน
Tratamentos dentários
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาตา
Tratamento oftalmológico
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Por que você está requisitando um visto?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Como posso extender meu visto?
Demander comment prolonger un visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Por que minha requisição de visto foi negada?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Tenho que mudar a placa do meu carro?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Gostaria de registrar meu veículo.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Demander si votre permis de conduire est valide
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Demander un permis de conduire provisoire
ฉันต้องการจอง __________
Gostaria de marcar minha __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
การทดสอบภาคทฤษฎี
prova teórica
Type d'examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
prova prática de direção
Type d'examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
ที่อยู่
endereço
Objet de la modification
ชื่อ
nome
Objet de la modification
ภาพถ่าย
foto
Objet de la modification
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
สูญหาย
perdida
Type de problème
ถูกขโมย
roubada
Type de problème
ได้รับความเสียหาย
danificada
Type de problème
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Eu não tenho antecedentes criminais.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Demander quels sont les frais de naturalisation
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)