Roumain | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Demander où trouver un formulaire
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Când a fost emis [documentul]?
Demander quand un document a été délivré
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Unde a fost emis [documentul]?
Demander où un document a été délivré
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Când îți expiră ID-ul?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mi s-a furat [documentul].
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
ข้อมูลเป็นความลับ
Informația este confidențială.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

คุณชื่ออะไร
Cum vă cheamă?
Demander le nom d'une personne
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Unde locuiți?
Demander le lieu de résidence d'une personne
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Care este adresa dumneavoastră?
Demander l'adresse d'une personne
สัญชาติของคุณคืออะไร
Ce cetățenie aveți?
Demander la nationalité d'une personne
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Când ați ajuns în [țara]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Starea mea civilă este ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
โสด
Singur
Situation matrimoniale
แต่งงานแล้ว
Căsătorit/ă
Situation matrimoniale
แยกกันอยู่
separat/ă
Situation matrimoniale
หย่าร้าง
divorțat/ă
Situation matrimoniale
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
concobinaj
Situation matrimoniale
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
într-o uniune civilă
Situation matrimoniale
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
necăsătorit/ă
Situation matrimoniale
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
partener/ă de viață
Situation matrimoniale
เป็นม่าย
văduv/ă
Situation matrimoniale
คุณมีบุตรไหม
Aveți copii?
Demander à une personne si elle a des enfants
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Ce documente trebuie să aduc?
Demander quels documents vous devez fournir
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Există vreo taxă de înregistrare?
Demander s'il y a des frais d'inscription
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Demander si une mutuelle est nécessaire
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Taxe pentru spitalizare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Onorarii ale medicilor specialiști
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การทดสอบวินิจฉัย
Test de diagnosticare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การผ่าตัด
Intervenții chirurgicale
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Tratament psihiatric
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาฟัน
Tratamente dentare
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาตา
Tratamente oftalmologice
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
De ce solicitați o viză de intrare?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Cum îmi pot extinde viza?
Demander comment prolonger un visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Este permisul meu de conducere valid aici?
Demander si votre permis de conduire est valide
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Demander un permis de conduire provisoire
ฉันต้องการจอง __________
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
การทดสอบภาคทฤษฎี
testul teoretic
Type d'examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
examenul practic
Type d'examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
ที่อยู่
Adresa
Objet de la modification
ชื่อ
nume
Objet de la modification
ภาพถ่าย
fotografia
Objet de la modification
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
สูญหาย
pierdut
Type de problème
ถูกขโมย
furat
Type de problème
ได้รับความเสียหาย
distrus
Type de problème
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Nu am antecedente penale.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Am nivelul necesar de [limbă].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Demander quels sont les frais de naturalisation
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Partenerul meu este __________.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)