Suédois | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Demander où trouver un formulaire
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
När var ditt [dokument] utfärdat?
Demander quand un document a été délivré
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Demander où un document a été délivré
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
När går din legitimation ut?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Demander quels documents vous devez apporter
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
ข้อมูลเป็นความลับ
Denna information är konfidentiell.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

คุณชื่ออะไร
Vad heter du?
Demander le nom d'une personne
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Var bor du?
Demander le lieu de résidence d'une personne
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Vad är din adress?
Demander l'adresse d'une personne
สัญชาติของคุณคืออะไร
Vilken nationalitet tillhör du?
Demander la nationalité d'une personne
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
När anlände du till [landet]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kan du visa mig din legitimation?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Min civilstatus är __________.
Signifier votre situation matrimoniale
โสด
singel
Situation matrimoniale
แต่งงานแล้ว
gift
Situation matrimoniale
แยกกันอยู่
separerad
Situation matrimoniale
หย่าร้าง
skild
Situation matrimoniale
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
sambo
Situation matrimoniale
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
i ett partnerskap
Situation matrimoniale
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
ogift par
Situation matrimoniale
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
i ett partnerskap
Situation matrimoniale
เป็นม่าย
änka
Situation matrimoniale
คุณมีบุตรไหม
Har du barn?
Demander à une personne si elle a des enfants
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Vilka dokument ska jag ta med?
Demander quels documents vous devez fournir
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Kostar det något att registrera sig?
Demander s'il y a des frais d'inscription
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Jag vill registrera min bostad.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Demander si une mutuelle est nécessaire
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Vad täcker sjukförsäkringen?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Patientavgifter
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Specialistkostnader
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostiska prov
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การผ่าตัด
Kirurgiska ingrepp
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psykiatrisk behandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาฟัน
Tandbehandlingar
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาตา
Ögonbehandling
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Varför begär du ett inresevisum?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Demander comment prolonger un visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Är mitt körkort giltigt här?
Demander si votre permis de conduire est valide
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Demander un permis de conduire provisoire
ฉันต้องการจอง __________
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
การทดสอบภาคทฤษฎี
teoriprov
Type d'examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
uppkörning
Type d'examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
ที่อยู่
adressen
Objet de la modification
ชื่อ
namnet
Objet de la modification
ภาพถ่าย
bilden
Objet de la modification
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
สูญหาย
borttappat
Type de problème
ถูกขโมย
stulet
Type de problème
ได้รับความเสียหาย
förstört
Type de problème
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Demander quels sont les frais de naturalisation
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)