Tchèque | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Demander où trouver un formulaire
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Demander quand un document a été délivré
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Demander où un document a été délivré
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Demander quels documents vous devez apporter
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Můj [dokument] byl ukraden.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
ข้อมูลเป็นความลับ
Tyto informace jsou důvěrné.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

คุณชื่ออะไร
Jak se jmenuješ?
Demander le nom d'une personne
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Kde bydlíte?
Demander le lieu de résidence d'une personne
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Jaká je vaše adresa?
Demander l'adresse d'une personne
สัญชาติของคุณคืออะไร
Jaké je vaše občanství?
Demander la nationalité d'une personne
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kdy jste přijeli do [country]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Můj rodinný stav je ___________.
Signifier votre situation matrimoniale
โสด
svobodný/á
Situation matrimoniale
แต่งงานแล้ว
ženatý/vdaná
Situation matrimoniale
แยกกันอยู่
odděleni
Situation matrimoniale
หย่าร้าง
rozvedený/rozvedená
Situation matrimoniale
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
žijící ve společné domácnosti
Situation matrimoniale
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
v registrovaném partnerství
Situation matrimoniale
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
nesezdaní partneři
Situation matrimoniale
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
v domácím partnerství
Situation matrimoniale
เป็นม่าย
vdovec/vdova
Situation matrimoniale
คุณมีบุตรไหม
Máte děti?
Demander à une personne si elle a des enfants
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Jaké dokumenty si mám přinést?
Demander quels documents vous devez fournir
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Je registrace zpoplatněná?
Demander s'il y a des frais d'inscription
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Demander si une mutuelle est nécessaire
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostické testy
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การผ่าตัด
Chirurgické zákroky
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatrická léčba
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาฟัน
Zubní ošetření
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
การรักษาตา
Oční ošetření
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Demander comment prolonger un visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Musím změnit svou registrační značku?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Demander si votre permis de conduire est valide
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Demander un permis de conduire provisoire
ฉันต้องการจอง __________
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
การทดสอบภาคทฤษฎี
Teoretický test
Type d'examen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Praktický test
Type d'examen
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
ที่อยู่
adresu
Objet de la modification
ชื่อ
jméno
Objet de la modification
ภาพถ่าย
fotografii
Objet de la modification
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
สูญหาย
ztracený
Type de problème
ถูกขโมย
ukradený
Type de problème
ได้รับความเสียหาย
zničený
Type de problème
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Mám čistý trestní rejstřík.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Demander quels sont les frais de naturalisation
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)