Thaïlandais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

____ için nereden form bulabilirim?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Demander où trouver un formulaire
[belge] ne zaman verildi?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Demander quand un document a été délivré
[belge] nerede verildi?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Demander où un document a été délivré
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Demander quels documents vous devez apporter
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
[belge] belgem çalındı.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Bu bilgi özeldir.
ข้อมูลเป็นความลับ
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Adınız nedir?
คุณชื่ออะไร
Demander le nom d'une personne
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Nerede yaşıyorsunuz?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Demander le lieu de résidence d'une personne
İkamet adresiniz nedir?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Demander l'adresse d'une personne
Hangi ülke vatandaşısınız?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Demander la nationalité d'une personne
[ülke] ne zaman geldiniz?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Kimliğinizi görebilir miyim?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Medeni halim ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Signifier votre situation matrimoniale
bekar
โสด
Situation matrimoniale
evli
แต่งงานแล้ว
Situation matrimoniale
ayrılmış
แยกกันอยู่
Situation matrimoniale
boşanmış
หย่าร้าง
Situation matrimoniale
birlikte yaşıyor
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Situation matrimoniale
medeni birliktelik
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Situation matrimoniale
evlenmemiş çift
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Situation matrimoniale
medeni ortaklık içinde
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Situation matrimoniale
dul
เป็นม่าย
Situation matrimoniale
Çocuğunuz var mı?
คุณมีบุตรไหม
Demander à une personne si elle a des enfants
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Ailemi yanıma almak istiyorum.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Hangi belgeleri getirmeliyim?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Demander quels documents vous devez fournir
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Demander s'il y a des frais d'inscription
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Demander si une mutuelle est nécessaire
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Hastane masrafları
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Uzman doktor ücretleri
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Tanı koyma testleri
การทดสอบวินิจฉัย
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Cerrahi operasyonlar
การผ่าตัด
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Psikiyatri tedavisi
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Diş tedavisi
การรักษาฟัน
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Göz tedavisi
การรักษาตา
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Demander la raison de demande de visa d'entrée
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Vizemi nasıl uzatabilirim?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Demander comment prolonger un visa
Vize başvurum neden reddedildi?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Ehliyetim burada geçerli mi?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Demander si votre permis de conduire est valide
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Demander un permis de conduire provisoire
__________ için kayıt olmak istiyorum.
ฉันต้องการจอง __________
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
teorik sınav
การทดสอบภาคทฤษฎี
Type d'examen
direksiyon sınavı
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Type d'examen
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
adres
ที่อยู่
Objet de la modification
ad
ชื่อ
Objet de la modification
fotoğraf
ภาพถ่าย
Objet de la modification
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
kayıp
สูญหาย
Type de problème
çalınmış
ถูกขโมย
Type de problème
hasarlı
ได้รับความเสียหาย
Type de problème
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Sabıka kaydım yoktur.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Demander quels sont les frais de naturalisation
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)