Français | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Demander où trouver un formulaire
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Demander quand un document a été délivré
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Où votre [document] a été délivré ?
Demander où un document a été délivré
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Demander quels documents vous devez apporter
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Mon/ma [document] a été volé(e).
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Tôi đăng kí hộ ________
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Thông tin này là bí mật
Ces informations sont confidentielles.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Bạn tên gì?
Comment vous appelez-vous ?
Demander le nom d'une personne
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Bạn sống ở đâu?
Où résidez-vous ?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Địa chỉ của bạn là gì?
Où habitez-vous ?
Demander l'adresse d'une personne
Quốc tịch của bạn là gì?
Quelle est votre nationalité ?
Demander la nationalité d'une personne
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Ma situation matrimoniale est _____.
Signifier votre situation matrimoniale
độc thân
célibataire
Situation matrimoniale
đã thành hôn
Marié(e)
Situation matrimoniale
ly thân
Séparé(e)
Situation matrimoniale
ly dị
Divorcé(e)
Situation matrimoniale
sống thử
en concubinage
Situation matrimoniale
kết hợp dân sự
dans une union civile
Situation matrimoniale
đối tác chưa kết hôn
en concubinage
Situation matrimoniale
hợp doanh gia thuộc
en partenariat domestique
Situation matrimoniale
góa phụ
veuf/veuve
Situation matrimoniale
Bạn có con chưa?
Vous avez des enfants ?
Demander à une personne si elle a des enfants
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Vous avez des personnes à charge ?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Je voudrais réunir ma famille.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Quels documents dois-je apporter ?
Demander quels documents vous devez fournir
Bạn có thu phí đăng kí không?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Je voudrais demander un permis de séjour.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Phí bệnh viện
Frais hospitaliers
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Phí chuyên gia
Frais de consultation d'un spécialiste
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Xét nghiệm chẩn đoán
Tests diagnostiques
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Thủ tục phẫu thuật
Opérations chirurgicales
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Điều trị tâm thần
Traitement psychiatrique
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Điều trị nha khoa
Soins dentaires
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Điều trị nhãn khoa
Soins oculaires
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Demander comment prolonger un visa
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Tôi muốn đăng kí xe
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Demander si votre permis de conduire est valide
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Demander un permis de conduire provisoire
Tôi muốn đăng kí _________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Kì thi lý thuyết
le code
Type d'examen
Kì thi lái xe
la conduite
Type d'examen
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
địa chỉ
mon adresse
Objet de la modification
tên
mon nom
Objet de la modification
ảnh
ma photo
Objet de la modification
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
mất
perdu
Type de problème
bị đánh cắp
volé
Type de problème
bi hư hỏng
abîmé
Type de problème
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Tôi không có tiền án tiền sự
Je n'ai pas de casier judiciaire
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Mon conjoint est [nationalité].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)