Polonais | Phrases - Immigration | Documents

Documents - Général

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Demander où trouver un formulaire
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander quand un document a été délivré
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Demander où un document a été délivré
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Demander la date d'expiration d'une pièce d'identité
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Demander si quelqu'un peut vous aider à remplir le formulaire
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Demander quels documents vous devez apporter
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Signifier ce que vous devez fournir pour demander un document
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Mój [dokument] został skradziony.
Déclarer qu'un de vos documents a été volé
Tôi đăng kí hộ ________
Składam podanie w imieniu _____.
Signifier que vous remplissez une demande pour tierce personne
Thông tin này là bí mật
Podane informacje są poufne.
Signifier que ces informations sont confidentielles et ne seront pas communiquées à une tierce partie
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Demander un reçu pour votre demande

Documents - Données personnelles

Bạn tên gì?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Demander le nom d'une personne
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Demander le lieu et la date de naissance d'une personne
Bạn sống ở đâu?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Demander le lieu de résidence d'une personne
Địa chỉ của bạn là gì?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Demander l'adresse d'une personne
Quốc tịch của bạn là gì?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Demander la nationalité d'une personne
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Demander la date d'arrivée dans le pays à une personne
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Demander à une personne de présenter un document d'identité

Documents - Situation familiale

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Mój stan cywilny: _____.
Signifier votre situation matrimoniale
độc thân
kawaler/panna
Situation matrimoniale
đã thành hôn
żonaty/zamężna
Situation matrimoniale
ly thân
w separacji
Situation matrimoniale
ly dị
rozwodnik/rozwódka
Situation matrimoniale
sống thử
w konkubinacie
Situation matrimoniale
kết hợp dân sự
w rejestrowanym związku partnerskim
Situation matrimoniale
đối tác chưa kết hôn
w związku partnerskim
Situation matrimoniale
hợp doanh gia thuộc
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Situation matrimoniale
góa phụ
wdowiec/wdowa
Situation matrimoniale
Bạn có con chưa?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Demander à une personne si elle a des enfants
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Demander à une personne si elle a des personnes à charge
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Signifier votre intention de réunir votre famille

Documents - S'inscrire à la mairie

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que nouvel arrivant sur la commune
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Demander quels documents vous devez fournir
Bạn có thu phí đăng kí không?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Demander s'il y a des frais d'inscription
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez signaler un changement d'adresse
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Signifier que vous souhaitez demander une attestation de bonne conduite
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Signifier que vous souhaitez demander un permis de séjour

Documents - Assurance santé

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Signifier que vous avez des questions au sujet de l'assurance maladie
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Demander si une mutuelle est nécessaire
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Se renseigner sur la couverture de l'assurance
Phí bệnh viện
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Phí chuyên gia
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Xét nghiệm chẩn đoán
Badania diagnostyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Thủ tục phẫu thuật
Zabiegi chirurgiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Điều trị tâm thần
Leczenie psychiatryczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Điều trị nha khoa
Leczenie stomatologiczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie
Điều trị nhãn khoa
Leczenie okulistyczne
Exemple de frais couverts par l'assurance maladie

Documents - Visa

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Demander la raison de demande de visa d'entrée
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Demander si un visa est nécessaire pour entrer dans un pays
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Demander comment prolonger un visa
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Demander pourquoi votre demande de visa a été rejetée
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Demander si vous pouvez devenir résident permanent d'un pays

Documents - Conduite

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Demander si le changement de la plaque d'immatriculation de votre véhicule est nécessaire
Tôi muốn đăng kí xe
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Signifier que vous souhaitez faire immatriculer votre véhicule
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Demander si votre permis de conduire est valide
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Demander un permis de conduire provisoire
Tôi muốn đăng kí _________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Signifier que vous souhaitez prendre un rendez-vous pour passer votre permis de conduire
Kì thi lý thuyết
egzamin teoretyczny
Type d'examen
Kì thi lái xe
egzamin praktyczny
Type d'examen
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Signifier que vous souhaitez modifier certaines données sur votre permis de conduire
địa chỉ
adres
Objet de la modification
tên
nazwisko
Objet de la modification
ảnh
zdjęcie
Objet de la modification
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez ajouter une catégorie à votre permis de conduire
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Signifier que vous souhaitez faire renouveler votre permis de conduire
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Signifier que vous souhaitez remplacer un permis de conduire
mất
zgubienie (prawa jazdy)
Type de problème
bị đánh cắp
kradzież (prawa jazdy)
Type de problème
bi hư hỏng
zniszczenie (prawa jazdy)
Type de problème
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Signifier que vous souhaitez faire appel contre un retrait de permis

Documents - Nationalité

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Signifier que vous souhaitez postuler pour une demande de nationalité
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Demander où s'inscrire pour un test de langue
Tôi không có tiền án tiền sự
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Affirmer que votre casier judiciaire est vierge
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Affirmer que vous avez le niveau de langue requis
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Signifier que vous souhaitez prendre rendez-vous pour le test de naturalisation du pays
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Demander quels sont les frais de naturalisation
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Signifier la nationalité de votre conjoint(e)