Vietnamien | Phrases - Immigration | Emploi

Emploi - Général

ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Demander si vous pouvez travailler dans ce pays
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Demander si un numéro de sécurité sociale est nécessaire pour travailler
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Demander si un permis de travail est nécessaire
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Se renseigner sur le salaire minimum
ฉันเป็น ___________________
Tôi __________.
Définir votre situation professionnelle
ผู้มีงานทำ
có việc làm
Situation professionnelle
ผู้ว่างงาน
Không có việc làm
Situation professionnelle
ผู้ประกอบการ
doanh nhân
Situation professionnelle
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
tự làm chủ
Situation professionnelle
เด็กฝึกงาน
thực tập sinh
Situation professionnelle
อาสาสมัคร
tình nguyện viên
Situation professionnelle
ที่ปรึกษา
tư vấn viên
Situation professionnelle
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Signifier que vous souhaitez vous inscrire en tant que travailleur indépendant

Emploi - Contrats

ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Se renseigner sur le type de contrat
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Tôi có hợp đồng _________.
Signifier quel type de contrat vous détenez
เต็มเวลา
toàn thời gian
Type de contrat
นอกเวลา
bán thời gian
Type de contrat
มีกำหนดเวลา
hạn định
Type de contrat
พนักงานประจำ
lâu dài
Type de contrat
ตามช่วงเวลา
thời vụ
Type de contrat
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Demander à quelle date la paie est versée
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Tôi muốn hỏi về___________.
Demander des jours de congés
การลาคลอด
nghỉ sinh đẻ
Type de congés
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
nghỉ làm cha
Type de congés
การลาป่วย
nghỉ ốm
Type de congés
การหยุดงานเอง
ngày nghỉ
Type de congés

Emploi - Déclaration d'impôt

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Se renseigner sur les impôts
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Signifier que vous souhaitez déclarer vos revenus
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Signifier que vous souhaitez engager un comptable pour vous aider à faire votre déclaration d'impôts
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Demander la date butoir de la remise de la déclaration d'impôts
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Demander s'il y a des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Demander qui vous préviendra en cas de remboursement de trop-perçu ou de moins-perçu dû
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Possibilité fiscale
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
tôi có nợ tiền thuế hay không
Possibilité fiscale