Polonais | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

Ich möchte mich an der Universität einschreiben.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na studia.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
Ich möchte mich für den _____________ anmelden.
Chciałabym/Chciałabym zapisać się na _________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
Grundkurs
studia licencjackie
Formation universitaire
Aufbaukurs
studia magisterskie
Formation universitaire
Doktorandenkurs
studia doktoranckie
Formation universitaire
Vollzeitkurs
studia dzienne
Formation universitaire
Teilzeitkurs
studia zaoczne
Formation universitaire
Onlinekurs
studia przez internet
Formation universitaire
Ich möchte an dieser Uni ________ studieren.
Chciałabym/Chciałabym studiować na Państwa uczelni przez ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
ein Semester
(jeden) semestr
Durée du séjour à l'université
ein Studienjahr
cały rok akademicki
Durée du séjour à l'université
Gibt es Arbeitsbeschränkungen für Studenten?
Jakie są ograniczenia w dostępie do zatrudnienia dla studentów?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Muss ich Kopien vorlegen oder die Originaldokumente selbst?
Czy muszę dostarczyć oryginalne dokumenty czy wystarczą kopie?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
Wie sind die Zugangsvoraussetzungen an der Uni?
Jakie są warunki przyjęcia na uczelnię?
Nécessaire pour postuler à l'université
Werden Sie mir einen formellen Zulassungsbescheid zusenden?
Czy otrzymam list z formalnym potwierdzeniem przyjęcia na uczelnię?
Demander si vous recevrez une offre officielle
Garantiert die Uni auch Wohnraum?
Czy uczelnia zapewnia zakwaterowanie?
Demander si l'université fournit le logement
Gehört zu dem Kurs auch ein Praktikum?
Czy program studiów przewiduje praktyki studenckie?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Fallen Kosten an, wenn man als Austauschstudent an ihrer Uni studiert?
Czy jako student na wymianie muszę płacić za studia?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
Wie kann ich den Bearbeitungsprozess meiner Bewerbung nachverfolgen?
W jaki sposób mogę na bieżąco śledzić proces rekrutacji?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
Welche Sprachvoraussetzungen gibt es?
Jakie wymagania językowe muszę spełnić?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
Wie funktioniert das__________?
Jak działa system ______ ?
Se renseigner sur le système
Kreditsystem
punktowy
Type de système
Benotungssystem
oceniania
Type de système
Bekomme ich eine Leistungsübersicht am Ende des Austauschs?
Czy dostanę wykaz ocen i zaliczeń po zakończeniu wymiany studenckiej?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
Welche Lehrmethoden werden angewendet?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o metodach nauczania.
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Gibt es_____________?
Czy na uczelni prowadzone są _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Vorlesungen
wykłady
Type d'enseignement
Seminare
ćwiczenia/seminaria
Type d'enseignement
Tutorien
konsultacje
Type d'enseignement
Konferenzen
konferencje
Type d'enseignement
Welche Kurse bietet die Summer School an?
Jakie kursy znajdują się w ofercie szkoły letniej?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
Wann finden die Prüfungen statt?
Kiedy odbywają się egzaminy?
Demander la date des examens
Wo kann ich Informationen zum Kursangebot bekommen?
Gdzie mogę znaleźć informacje na temat wszystkich dostępnych przedmiotów?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Gibt es ein Sportzentrum an der Uni?
Czy na uczelni jest akademickie centrum sportowe?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
Wie kann ich studentischen Gruppen beitreten?
Jak mogę zostać członkiem organizacji studenckich?
Demander comment intégrer une association étudiante
Wie hoch sind die Lebenshaltungskosten ungefähr in [Stadt]?
Ile wynosi szacunkowy koszt utrzymania w [nazwa miasta]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

Welche Sprachen kann ich an Ihrer Schule lernen?
Jakich języków mogę się uczyć w Państwa szkole?
Demander quelles langues sont enseignées
Gibt es einen Einstufungstest um mein Sprachlevel zu prüfen?
Czy przeprowadzają Państwo test sprawdzający znajomość języka?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Kann ich die Leistungsstufe wechseln, wenn diejenige, die ich belege, nicht die Richtige ist?
Czy mogę przenieść się na kurs o innym poziomie, jeśli ten, na który uczęszczam, nie jest dla mnie odpowiedni?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Haben Sie detaillierte Kursbeschreibungen?
Czy mają Państwo szczegółowy opis kursu?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
Wie viele Plätze hat die Klasse?
Jak liczne są grupy?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
Welche Einrichtungen hat Ihre Schule?
Czy może mi Pan/Pani powiedzieć więcej o dodatkowym wyposażeniu i dostępnych udogodnieniach w Państwa szkole?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Organisieren Sie auch Exkursionen?
Czy szkoła organizuje wycieczki?
Demander si l'école organise des excursions
Welche Programme bieten Sie an?
Jakie kursy mają Państwo w ofercie?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

Ich möchte mich gerne nach Stipendien erkundigen.
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Welche Organisationen können mein Studium finanzieren?
Gdzie mogę ubiegać się o pomoc finansową?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
Ich brauche finanzielle Unterstützung für______.
Chciałbym/Chciałabym ubiegać się o ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
Studiengebühren
pomoc w opłaceniu czesnego / stypendium na opłaty za studia
Objet de l'aide financière
Lebenshaltungskosten
pomoc w opłacaniu wydatków na życie
Objet de l'aide financière
Kinderbetreuung
pomoc finansową związaną z opieką nad dzieckiem/dziećmi
Objet de l'aide financière
Welche Stipendien gibt es?
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się jakie stypendia są dostępne.
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

Ich möchte mein Abschlusszertifikat in [Land] verifizieren lassen.
Chciałbym/Chciałabym nostryfikować mój dyplom w [nazwa kraju].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Haben Sie eine Liste zertifizierter Übersetzer für [Sprache]?
Czy mają Państwo listę tłumaczy przysięgłych języka [nazwa języka]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Wo kann ich ein Gleichwertigkeitszertifikat bekommen?
Gdzie mogę dostać zaświadczenie o równoważności mojego dyplomu?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence