Thaïlandais | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

I would like to enroll at a university.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
I want to apply for _____________ course.
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
an undergraduate
ปริญญาตรี
Formation universitaire
a postgraduate
บัณฑิตวิทยาลัย
Formation universitaire
a PhD
ปริญญาเอก
Formation universitaire
a full-time
เต็มเวลา
Formation universitaire
a part-time
นอกเวลา
Formation universitaire
an online
ออนไลน์
Formation universitaire
I would like to study at your university for ___________.
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Signifier la durée de votre période d'échange
a semester
หนึ่งภาคการศึกษา
Durée du séjour à l'université
an academic year
หนึ่งปีการศึกษา
Durée du séjour à l'université
What are the work restrictions for students?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
What are the entry requirements of the university?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Nécessaire pour postuler à l'université
Are you going to send me a formal offer?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Demander si vous recevrez une offre officielle
Does the university guarantee accommodation as well?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Demander si l'université fournit le logement
Does the course involve an internship as well?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
How can I track the progress of my application?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Demander à consulter le progrès de votre dossier
What are the [language] language requirements?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
What is the ____________ system like?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Se renseigner sur le système
credit
หน่วยกิตวิชา
Type de système
marking
การให้คะแนน
Type de système
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
What is the teaching style like?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
Are there _____________ ?
มี _____________ ไหม
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
lectures
การบรรยาย
Type d'enseignement
seminars
การสัมมนา
Type d'enseignement
tutorials
การกวดวิชา
Type d'enseignement
conferences
การประชุม
Type d'enseignement
What courses are offered by summer schools?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
When are the exams held?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Demander la date des examens
Where can I find information about all the courses available?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
Is there a university sports center?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
How can I join student societies?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Demander comment intégrer une association étudiante
What are the estimated living costs in [city]?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

What languages can I study at your school?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Demander quelles langues sont enseignées
Is there a placement test to assess my level?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
Do you have a detailed description of the course?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
What is the maximum number of students in a class?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
What facilities are there in your school?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
Do you also arrange excursions?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Demander si l'école organise des excursions
What programs do you offer?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

I am here to inquire about funding opportunities.
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Se renseigner sur les possibilités de subventions
Which bodies can fund my studies?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
I need financial help for ____________.
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
tuition fees
ค่าเล่าเรียน
Objet de l'aide financière
my living expenses
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Objet de l'aide financière
childcare
การดูแลเด็ก
Objet de l'aide financière
What kinds of scholarships are available?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

I would like to validate my degree certificate in [country].
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
Do you have a list of the certified translators in [language]?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
Where can I get a certificate of equivalency?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Demander où se procurer un certificat d'équivalence