Tchèque | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

أود التسجيل في الجامعة.
Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
أود التقدم لحضور مقرر ____________.
Rád/a bych se zapsal/a na _____________.
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
ما قبل التخرج
bakalářské studium
Formation universitaire
ما بعد التخرج
postgraduální studium
Formation universitaire
دكتوراه
doktorské studium
Formation universitaire
بدوام كامل
prezenční studium
Formation universitaire
بدوام جزئي
kombinované studium
Formation universitaire
على الإنترنت
online
Formation universitaire
أرغب في الدراسة في جامعتكم لمدة_________________.
Rád/a bych studoval/a na vaší vysoké škole po dobu ___________.
Signifier la durée de votre période d'échange
فصل
(jeden) semestr
Durée du séjour à l'université
عام دراسي
celý akademický rok
Durée du séjour à l'université
ما هي القوانين الخاصة بالعمل للطلاب؟
Jaká jsou pracovní omezení pro studenty?
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
هل علي إظهار المستندات الأصل أو نسخ منها؟
Musím předložit kopie dokumentů nebo to musí být originální dokumenty?
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
ما هي المتطلبات الخاصة للدخول إلى الجامعة؟
Jaké jsou vstupní požadavky pro studium?
Nécessaire pour postuler à l'université
هل ستقومون بإرسال عرض رسمي لي؟
Pošlete mi formální nabídku ke studiu?
Demander si vous recevrez une offre officielle
هل تضمن الجامعة وجود إقامة أيضا؟
Zaručuje vysoká škola ubytování pro studenty?
Demander si l'université fournit le logement
هل يتضمن هذا المقرر فترة تدريب؟
Zahrnuje studijní obor i pracovní stáž?
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
هل هناك كلفة علي كطالب تبادل في جامعتكم؟
Musím jako výměnný student platit školné?
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
كيف يمكنني تتبع تقدم طلبي؟
Jak mohu sledovat průběh mé přihlášky?
Demander à consulter le progrès de votre dossier
ما هي متطلبات اللغة [لغة]؟
Jaké jsou jazykové požadavky?
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
ما هو نظام ________________؟
Jaký je ____________ systém?
Se renseigner sur le système
النقاط
kredity
Type de système
العلامات
známkování
Type de système
هل سأحصل على كشف بالدرجات العلمية في نهاية فترة التبادل؟
Dostanu studijní přehled na konci mé výměny?
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
كيف ستكون طريقة التعليم؟
Jaké vyučovací metody jsou používány?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
هل هناك___________________؟
Jsou tam _____________ ?
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
محاضرات
přednášky
Type d'enseignement
حلقات بحث
semináře
Type d'enseignement
فيديوهات تعليمية
konsultace
Type d'enseignement
مؤتمرات
konference
Type d'enseignement
ما هي المقررات التي تقدمها مدارس الصيف؟
Jaké předměty nabízí letní škola?
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
متى تعقد الامتحانات؟
Kdy jsou zkoušky?
Demander la date des examens
أين يمكنني إيجاد معلومات عن جميع المقررات؟
Kde mohu najít informace o všech dostupných předmětech?
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
هل هناك مركز رياضي خاص بالجامعة؟
Nachází se na vysoké škole sportovní centrum?
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
كيف يمكنني الانضمام إلى نوادي طلابية؟
Jak se mohu připojit ke studentským organizacím?
Demander comment intégrer une association étudiante
ما هي الكلفة التقديرية للحياة في [مدينة]؟
Jaké jsou přibližné životní náklady v [city]?
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

ما هي اللغات التي يمكنني دراستها في مدرستكم؟
Jaké jazyky můžu studovat na vaší škole?
Demander quelles langues sont enseignées
هل هناك اختبار تقييمي لمستواي؟
Nabízíte rozřazovací test, který určí úroveň mého jazyka?
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
هل يمكنني الانتقال إلى مستوى آخر في حال كان الذي أحضره غير مناسب لي؟
Mohu být přeřazen/a do jiné skupiny, jestliže ta, kterou právě navštěvuji, není pro mě příliš vhodná?
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
هل لديكم وصف مفصل للمقرر؟
Nabízíte detailní popis kurzu?
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
ما هو عدد الطلاب الأعظمي في الصف؟
Jaký je maximální počet studentů ve třídě?
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
ما هي المرافق الموجودة في المدرسة؟
Jaké vybavení máte ve vaší škole?
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
هل تنظمون رحلات؟
Pořádáte exkurze?
Demander si l'école organise des excursions
ما هي البرامج التي تقدمون؟
Jaké programy nabízí vaše škola?
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

أنا هنا للاستعلام عن فرص التمويل
Rád/a bych se informoval/a o možnostech požádat o stipendium.
Se renseigner sur les possibilités de subventions
ما هي الهيئات التي قد تمول دراساتي؟
Jaké organizace mohou financovat moje studia?
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
أحتاج إلى مساعدة مالية من أجل_______________________.
Potřebuji finanční podporu pro ____________.
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
أجور التعليم
školné
Objet de l'aide financière
تكاليف المعيشة
životní náklady
Objet de l'aide financière
رعاية الأطفال
péče o dítě
Objet de l'aide financière
ما هي أنواع المنح الدراسية المتوافرة؟
Jaké druhy stipendia jsou k dispozici?
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

أود تصديق شهادتي الجامعية في [بلد].
Chtěl bych/chtěla bych si ověřit můj titul v [název země].
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
هل هناك قائمة بالمترجمين المرخصين باللغة [لغة]؟
Máte seznam s certifikovanými překladateli, kteří překládají v [název jazyka]?
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
أين يمكنني الحصول على شهادة مطابقة؟
Kde mohu dostat certifikát o rovnocennosti mého titulu?
Demander où se procurer un certificat d'équivalence