Thaïlandais | Phrases - Immigration | Études

Études - Université

我想要进入大学学习。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Signifier que vous souhaitez vous inscrire
我想要申请______________课程。
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Signifier que vous souhaitez vous inscrire à un cursus
本科生
ปริญญาตรี
Formation universitaire
研究生
บัณฑิตวิทยาลัย
Formation universitaire
博士生
ปริญญาเอก
Formation universitaire
全日制
เต็มเวลา
Formation universitaire
非全日
นอกเวลา
Formation universitaire
网上课程
ออนไลน์
Formation universitaire
我想要在这所大学学习___________。
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Signifier la durée de votre période d'échange
一学期
หนึ่งภาคการศึกษา
Durée du séjour à l'université
一学年
หนึ่งปีการศึกษา
Durée du séjour à l'université
请问学生工作有什么限制?
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
Se renseigner sur les restrictions en matière d'emploi pour les étudiants
我需要提供材料原件还是复印件?
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Demander si vous devez fournir des documents originaux ou des copies
请问该所大学的入学要求是什么?
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
Nécessaire pour postuler à l'université
请问您会给我寄官方录取通知书吗?
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Demander si vous recevrez une offre officielle
请问大学能保证我的住宿吗?
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Demander si l'université fournit le logement
课程内容涵盖实习吗?
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Demander si la formation universitaire inclut une période de stage
在这所大学作为交换生需要付学费吗?
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Demander si vous devez payer les frais d'inscription universitaire en tant qu'étudiant étranger
我如何才能查看我的申请进程呢?
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
Demander à consulter le progrès de votre dossier
对【语言】的要求是什么?
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
Se renseigner sur le niveau de langue demandé pour intégrer l'université
这个 ____________ 评分系统是什么样的?
ระบบ ____________ เป็นยังไง
Se renseigner sur le système
学分制
หน่วยกิตวิชา
Type de système
打分制
การให้คะแนน
Type de système
在我的交换期结束时我能拿到成绩单吗?
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Demander si un relevé de notes est remis à la fin de l'échange universitaire
这里的教学风格是什么样的?
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
这里有_____________?
มี _____________ ไหม
Se renseigner sur les méthodes d'enseignement
讲座
การบรรยาย
Type d'enseignement
研讨会
การสัมมนา
Type d'enseignement
个别辅导
การกวดวิชา
Type d'enseignement
会议
การประชุม
Type d'enseignement
暑期学校提供哪些课程呢?
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
Se renseigner sur les cours dispensés par les universités d'été
考试何时举行?
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
Demander la date des examens
我在哪里能找到所有的课程信息?
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Demander où les informations sur ces cours sont disponibles
大学里有体育馆吗?
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Demander s'il y a un centre sportif universitaire
我如何加入学生组织?
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
Demander comment intégrer une association étudiante
在【城市】居住的生活成本大概多少?
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
Se renseigner sur le coût de la vie dans la ville

Études - Cours de langues

我在这里可以学习什么语言?
ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
Demander quelles langues sont enseignées
有没有水平测试来评估我的水平?
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Demander s'il existe un test d'évaluation de niveau
如果当前的等级不适合我,我能否转到其他等级吗?
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Demander s'il est possible de changer de classe si le niveau ne convient pas
您有课程的详细介绍吗?
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Demander s'il existe un descriptif détaillé du cours
一个班级里最多有多少个学生?
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
Demander le nombre maximal d'étudiants admis
贵校都有哪些设施?
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
Se renseigner sur les installations disponibles à l'école
请问你们安排郊游吗?
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Demander si l'école organise des excursions
你们提供哪些项目呢?
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
Demander quels programmes sont à disposition

Études - Bourses d'études

我想了解关于助学金的信息。
ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Se renseigner sur les possibilités de subventions
有哪些组织可以资助我的学习?
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Demander quels organismes peuvent subventionner vos études
我需要 ____________的财政补贴。
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Signifier que vous avez besoin d'une aide financière
学费
ค่าเล่าเรียน
Objet de l'aide financière
生活费用
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
Objet de l'aide financière
儿童托管
การดูแลเด็ก
Objet de l'aide financière
请问有哪些奖学金?
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
Demander quels types de bourse sont disponibles

Études - Certifier les diplômes étrangers

我想要在【国家】认证我的学位证书。
ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Signifier que vous souhaitez faire valider un diplôme étranger dans ce pays
请问您有【语言】的认证翻译师列表吗?
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Demander une liste de traducteurs assermentés dans la combinaison linguistique qui vous concerne
请问哪里可以拿到同等的学位证书?
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Demander où se procurer un certificat d'équivalence